חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

אמות מידה למתן היתר עיון כללי

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
אמות מידה למתן היתר עיון כללי מתוך ספר החוקים הפתוח

אמות מידה למתן היתר עיון כללי

לפי תקנות בתי המשפט ובתי הדין לעבודה (עיון בתיקים), התשס״ג–2003


י״פ תשס״ד, 1436.


בתוקף סמכותי לפי תקנה 5(ה) לתקנות בתי המשפט ובתי הדין לעבודה (עיון בתיקים), התשס״ג–2003 (להלן – התקנות), ובאישור שר המשפטים, אני קובע לאמור:


מקבלי היתר עיון כללי
(א)
היתר עיון כללי יינתן לאדם שהוא –
(1)
עיתונאי המסקר, דרך קבע, את עבודת בתי המשפט;
(2)
חוקר או תלמיד מחקר, באישור המנחה האקדמי שלו, במוסד מוכר כמשמעו בסעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי״ח–1958, לגבי מידע הדרוש לו לצורך המחקר;
(3)
ממלא תפקיד ציבורי על פי דין, ככל שהמידע דרוש לו באופן סביר לצורך מילוי תפקידו.
(ב)
נוסף על האמור בסעיף קטן (א), יכול שיינתן היתר עיון כללי לאדם אחר מן המפורטים בו, לרבות לנציגים של ארגוני צרכנים או ארגונים בעלי מטרה חינוכית או ציבורית אחרת, אם הוכח, להנחת דעתו של מנהל בתי המשפט, שיש ענין ציבורי במתן ההיתר המבוקש.
(ג)
מקבל היתר עיון כללי יחתום על כתב התחייבות לפי הנוסח שבתוספת.
סייג למתן היתר לעיון
לא יינתן היתר עיון לתאגיד.
תוקף היתרי העיון
תוקף היתר עיון כללי יהיה לשנה אחת, אלא אם כן נקבעה בו תקופה אחרת.
שיקול הדעת
אין באמור באמות מידה אלה כדי לגרוע משיקול הדעת של מנהל בתי המשפט הקבוע בתקנה 5(א)–(ד) לתקנות.

תוספת

(סעיף 1(ג))

כתב התחייבות למקבל היתר עיון כללי

אני הח״מ . . . . . . . . . . . . . . ת״ז . . . . . . . . . . . . . . מתחייב בזה כמפורט להלן:
(1)
לא לעשות שימוש במידע שהועמד לעיוני ולא למסרו לאחר שלא למטרה שלשמה ניתן לי היתר העיון הכללי;
(2)
להחזיר כל מסמך שקיבלתי לעיוני בשלמותו ובמצב תקין כפי שקיבלתיו; אני מודע לכך שאם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק.
(3)
לא לפרסם או לגלות מידע שהועמד לעיוני אלא בהתאם להוראות כל דין, ובהתאם להוראות היתר העיון שניתן לי.
תאריך . . . . . . . . . . . . . . חתימה . . . . . . . . . . . . . .


כ״ד בכסלו התשס״ד (19 בדצמבר 2003)
  • דן ארבל, שופט
    נשיא בית המשפט מחוזי מנהל בתי המשפט
  • יוסף (טומי) לפיד
    שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.