תשובות ריב"ש/ריז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
<< · תשובות ריב"ש · ריז· >>

תשובה ריז[עריכה]

אושקה לרבי יצחק בן אלנתנסי י"א ישמרהו אלקים

שאלת:    ראובן ופילגשו בלא קדושין ובלא כתובה נתיחד ועמדו יחדו כמה שנים לעיני כל רואה וילדה לו בן והניקתו וגמלתו והיא יושבת תחתיו ואחר כן הוציאה מביתו והיא רוצה להנשא -- אם צריכה להמתין שלשה חדשים להבחין בין זרעו של ראשון לזרעו של שני אם לא, לפי שלא אמרו ז"ל אלא אשה שנתגרשה או שנתאלמנה.

וכן הר"ש ז"ל כתב שהמזנה אינה צריכה להמתין מפני שהיא שומרת עצמה שלא תתעבר וכן אנוסה ומפותה אינן צריכין להמתין, עכ"ל. אף על פי שזו אינה שומרת עצמה שלא תתעבר אדרבה כוספת ומתאוה להריון.


תשובה::    מה שכתב הרמב"ם ז"ל אינו מוסכם מן הכל כי הוא פסק כר' יוסי שמתיר אנוסה ומפותה לינשא תוך שלשה חדשים משום דאשה מזנה מתהפכת שלא תתעבר כדאיתא במסכת יבמות סוף פ"ד אחין. וכן פסק הרב אלפסי ז"ל וקצת מן האחרונים ז"ל.

אבל הרבה מן הגאונים ז"ל ומן האחרונים ז"ל והרא"ש ז"ל מכללם פסקו כרבי יהודה באנוסה ומפותה דאסר משום דמשמע מסוגיא דהתם דשמואל סבירא ליה הכי דלא שרי אלא בזנות דקטנה משום דקטנה גופא בנשואין גזרה ובזנות קטנה דלא שכיח לא גזרינן. אבל בגדולה שכיח וגזרינן גדולה בזנות אטו גדולה בנשואין, אף אם נאמר דמשום היא גופה לא אסירא משום דמתהפכת כטעמיה דרבי יוסי.

ולדבריהם של אלו הפוסקים ז"ל הדבר ברור בזאת הפילגש שצריכה להמתין וכל שכן הוא, שהרי גם משום גופה בלא גזירה איכא למיסר שהרי זאת אינה משמרת עצמה שלא תתעבר. ומכל מקום אף לפי פסק הרב אלפסי ז"ל והרמב"ם ז"ל שפוסקים כרבי יוסי להתיר במזנה אפילו גדולה דמשום גופה לא אסירא לפי שמתהפכת ולא גזרינן בה נמי אטו גדולה בנשואין בפילגש זו נראה שאסורה וצריכה להמתין דכיון שהדבר ברור שאינה משמרת עצמה אפילו רבי יוסי מורה דאסירא משום עצמה דהא לא פליג רבי יוסי אמתני' ד??? דתנן שנים שקדשו שתי נשים ובשעת כניסתן לחופה החליפו של זה בזה וכולי, וקתני סופא ומפרישי' אותן שלשה חדשים שמא מעוברות הן והא הכא דזנות הואי כיון שאין זה בעלה של זו ולא זה בעלה של זו ואף על פי כן צריכות להמתין ולהפרישן מבעליהן שלשה חדשים כיון שאינן מתהפכות שהרי כל אחת סבורה שבעלה הוא זה שאצלה כדאמרינן בגמרא ד'הוחלפו' קתני במתניתין דהיינו בטעות ולא 'החליפו' דמשמע בכונה, דלאו ברשיעי עסקינן. ועוד דאי בכונה ובמזיד לא היו מותרות לבעליהן לעולם -- אלמא דמודה רבי יוסי בזנות כל שאינה מתהפכת בו דצריכה להמתין. וכן כתב הרב אלפסי ז"ל בהלכות.

ואף אם נאמר דרבי יוסי לא מודה בהא אלא בכל זנות שרי -- אנן לא שבקינן סתמא דהך מתניתין דאף בזנות אסר כל שהיא אינה סבורה לזנות שאינה משמרת עצמה.

בנדון זה גם זאת הפילגש היושבת עם חשוקה(?) כשאה היושבת תחת בעלה ואין זה זנות בעיניה שתתהפך. ואדרבה חפצה היא בעבור כי יהיו לה בנים שתלד ממנו לכסות עינים מבואר הוא שצריכה להמתין שלשה חדשים.