תשובות ריב"ש/נב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

תשובה נב[עריכה]

מה שכתבת שאחריך לאשה אחר מיתת הבנות אינה כלום, כיון שהראשון ראוי ליורשו, דירושה אין לה הפסק -- זה היה אמת אם היה נעשה בין יהודים במקום שדנין דיניהם בדיני ישראל. אבל המְצוֶה הזה היה דר במיורקה בחזקת נצרית וכן הללו הבאים לירש מחמת קורבה גם הם דרים שם בחזקת נצרים. וגם ביהדותם היה להם לדון בדיני הגוים כי כן נהגו מעולם קהל מיורקה מרצונם, ואם כן איך ילך ויסע ממקומו אחד משתי הכתות וילך ארץ מרחקים שידונו לו בדיני ישראל? יבאו במיורקה לפני הדיין שלהם שהוא הגזבר ומי שיזכה ויחזיקהו הגזבר בנכסי המוריש -- הוא היורש.

ועוד שאם ימן(?) הנפקד הפקדון אל הבא לירש מחמת קורבה אף אם יהיו לו עד שהוא הקודם, הנה האשה תוציא ממנו בדיני הגוים ואינו מן הדין שיהיה הנפקד לוקה בעד הפקדון כמו שכתב הר"ם ז"ל פרק רביעי מהלכות שאלה ופקדון שהמפקיד אצל חברו ורצה הנפקד לפרש לים או לצאת בשיירה ואין המפקיד בעיר שאם הביא הפקדון לבית דין נפטר מאחריות שמירתו שאין אוסרין זה במדינה זו מפני פקדונו של זה ואין מחייבין אותו להוליכו עמו שמא יארעו אונס ויהיה חייב באחריות. ואם כן כל שכן שאין מחייבין אותו לתתו בענין שיהיה נפסד לפרוע הפקדון שתי פעמים.

אבל מה שראוי לעשות שישלחו הפקדון למיורקה וכמו שאם היה המפקיד בחיים היה מחזירו אליו ונפטר -- עתה שמת ואלו באים לירש -- יניח הפקדון בבית דין שלהם שהוא הגזבר לתתו לראוי לו ויסתלק, ותו לא מידי. ומעתה איני צריך לישא וליתן במה שכתבת מחלק הקטן גם כי אין הפנאי מסכים.

ומה שהארכתי למעלה בספקות שלך ואם לא היה צריך לנדון זה לפי מה שכתבתי היה להגדיל תורה ולהאדיר.

והנה אודיעך כי הוצג אלי כתב מגזבר מיורקה וחתום בחותם החצר וכתוב בארוכה בלעז ותורף שלו הוא זה:

אל הנכבדים לכלם או לאחד מהם קונש"ולוס הנוצרים קאדי"ש הישמעאלים רבני היהודים אשר בארץ הנוצרים או בארץ ישמעאל או לממונה במקומם אני ברטיומו שגאר"ה גזבר מיורקה בעד מלך ארגון שלו' וכבוד. עם זה הכת' אני מודיע לכם כי ג'ואן פרום מומר אשר מקדם בהיותו יהודי היה במיורקה שמו אברהם יחיון לפי מה שראינו עשה צואה ביד אנטוני אשלו"ן ערכי מיורקה שנת כך וכך, ועשה גזברין בנכסיו ניקלו"ש פרו"ם ערכי ואשתו בוני"טה אשר ביהדותה היה שמה אסתר, ועשה יורשים שתי בנותיו קלאר"ה וניקו"לבה וכולי, ואם ימותו שתיהן בלא בנים שתירש אחריהן אשתו בוניי"טה הנזכרת ויורשיה.

וכן ראינו מן החקירה שעשה בעדנו סופר החצר שלנו כי ג'ואן הנזכר מת אחר זמן מועט וכן שתי בנותיו מתו אחר שתי שנים בקירוב בלי צואה ובעודן קטנות במיורקה מבלי שנשאר בן אחר לג'ואן הנזכר ולזה ירושתו ראוייה לבוני"טה הנזכרת לכל חפציה. ולכן לצדק בוניי"טה הנזכרת היורשת נכנע אל אל משפט מצד אדוני המלך הנזכר אני מבקש מכם ומצדי בכל לב פניכם מחלה אשר מכל נכסי' וחפצי' וסחורות ושאר זכיות לירושה הנזכרת ראויים עתה או מכאן ואילך שתעשו שיענו ויפרעו וישלמו כל המחזיקים בהם אל האשה בוניי"טה היורשת הנזכרת או למורשה שלה.

עוד הודיע הגזבר שעשתה הנזכרת הרשאה למשה סק"לי לתבוע ולטעון אבל לא לקבל. וזה בארוכה וכולי מוחקזים אנו בכם באלו הדברים שתעשו בדרך שלפני האלקים(?) ומשפט אמת תהיו ראויים היות מהוללים ואנחנו מוכנים בדברים האלה וגדולים מהם לעשות בעדכם נתנה במיורקה ל' ימים דאימברי שנת א' ת"א בירארדושאשישור.

גם הוצג לפני שטר הצואה כל שונה בסימן הערכי ומזכה בנכסיו לאשתו ק'ליטרי' נכללים בהם כתובתה ובתה ושאר זכויותיה מלבד הירושה אם ימותו בנותיו.

ומכל זה תראו שכבר החזיק הגזבר האשה בנכסי בעלה. זהו מה שנראה לי בזה. וחתמתי שמי יצחק ב"ר ששת זלה"ה