חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות שיקים ללא כיסוי (סייגים לתחולת החוק - שירות חירום)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות שיקים ללא כיסוי (סייגים לתחולת החוק - שירות חירום) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות שיקים ללא כיסוי (סייגים לתחולת החוק – שירות חירום), התשמ״ב–1982


ק״ת תשמ״ב, 1378.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 21(1) לחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ״א–1981 (להלן – החוק), בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה:
”מגוייס“ – מי שמשרת שירות חירום;
”שירות חירום“ – שירות שהוכרז שירות חירום לענין חוק הארכת מועדים, התשל״ה–1974 (להלן – חוק הארכת מועדים).
שיקים שייגרעו מהמנין
ממנין השיקים לענין סעיף 2(א) לחוק ייגרע שיק אם הוכח לבנק כי ביום שבו השיק סורב, או תוך שלושים הימים שלפני כן, היה בעל החשבון מגוייס, או לא עברו חמישה עשר ימים מהיום שבעל החשבון חדל להיות מגוייס.
דין נופלים, שבויים ונעדרים
(א)
במנין השיקים לענין סעיף 2(א) לחוק ייגרע שיק שהאדם שחתם עליו כמושך, נפטר בהיותו מגוייס.
(ב)
במנין השיקים לענין סעיף 2(א) לחוק ייגרע שיק אם ביום שבו השיק סורב או תוך שלושים הימים שלפני כן, האדם שחתם עליו כמושך נפל בשבי האוייב או נעדר, בהיותו מגוייס, או אם ביום שבו השיק סורב לא עברו תשעים ימים מהיום שבו הוא חזר מן השבי או חדל להיות נעדר; לענין זה, ”נעדר“ – מי שהשליש הראשי של צה״ל אישר לגביו שהוא נעדר.
שינוי תקופות
שונה משך תקופה הנקובה בסעיפים 2(א) ו־7 לחוק הארכת מועדים, תבוא התקופה החדשה במקום התקופות המקבילות שבתקנות 2 ו־3.
תחולה
(א)
תקנות 2 ו־3 לא יחולו אם במועד הסירוב היה בחשבון שותף שאינו מגוייס ושאינו בן־זוגו של המגוייס.
(ב)
תקנות 2 ו־3 יחולו גם על שיק שסורב שנמשך על חשבון של שותפות או של חברת מעטים כמשמעותה בסעיף 76 לפקודת מס הכנסה, אם השליטה בחברה או ב־50% לפחות מנכסי השותפות היא בידי מגוייס.
תעודה מאת רשות צבאית
המבקש גריעת שיק מהמנין או ביטול הגבלה לפי תקנות אלה, ימציא לבנק, לפי דרישתו, תעודה מאת רשות צבאית המאשרת כי שירת שירות חירום בציון התקופה שבה שירת, או שחלות הנסיבות האמורות בתקנה 3.
ביטול הגבלה
(א)
בנק שהטיל הגבלה על פי סעיף 2(א) לחוק ונוכח כי על פי האמור בתקנות אלה לא נתמלאו התנאים להטלתה, יבטל את ההגבלה.
(ב)
על ביטול הגבלה לפי סעיף זה ידווח הבנק לבנק ישראל ויחול האמור בסעיף 13 לחוק.


כ״א בתמוז התשמ״ב (12 ביולי 1982)
  • משה נסים
    שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.