חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות מס ערך מוסף (מוסדות כספיים ומלכ"רים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות מס ערך מוסף (מוסדות כספיים ומלכ"רים) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות מס ערך מוסף (מוסדות כספיים ומלכ״רים), תשל״ו–1976

תקנות בדבר ביצוע החוק לגבי מוסדות כספיים ומלכ״רים


ק״ת תשל״ו, 1950; תשל״ח, 436; תשל״ט, 922; תשמ״ו, 1347.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 67, 92 ו־145 לחוק מס ערך מוסף, תשל״ו–1975, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


תקופת דו״ח של מלכ״ר ומוסד כספי
(א)
תקופת הדו״ח שחייבים להגיש מלכ״ר או מוסד כספי לגבי השכר ששילמו, תהיה לחודש מראשיתו ועד סופו.
(ב)
מלכ״ר או מוסד כספי שהחלו לפעול תוך תקופת דו״ח לאחר היום החמישה עשר באותו חודש, תהיה תקופת הדו״ח הראשונה לגביהם מהיום שהחלו לפעול עד סוף החודש שאחריו.
מקדמות [תיקון: תשל״ח, תשל״ט, תשמ״ו]
(א)
מוסד כספי ישלם לכל שנת מס מקדמות, על חשבון מס הרווח שהוא חייב, במועדים שבהם חייב לשלם מקדמות למס הכנסה לפי פקודת מס הכנסה.
(ב)
כל מקדמה תהיה בשיעור 28% מסכום המקדמה שחייב בה המוסד הכספי לפי פקודת מס הכנסה.
החלת הוראות פקודת מס הכנסה
הוראות פקודת מס הכנסה לענין שומה, לרבות תיקון שומה, השגה, ערעור, גבית המס, ריבית וקנסות יחולו, בשינויים המחוייבים, לענין המס שחייבים בו מלכ״ר ומוסד כספי.
תשלום המס על־ידי מלכ״ר
(א)
בכפוף לאמור בתקנות משנה (ב) ו־(ג), מלכ״ר שסך כל השכר החדשי ששילם לעובדיו היה לפחות בסכום של 4,000 לירות ישלם את המס לאותו חודש.
(ב)
אם מסך כל השכר ששילם מלכ״ר בחודש מסויים ביחד עם סך כל השכר ששילם באותה שנת מס לפני אותו חודש, מתקבל שכר חדשי ממוצע בסכום של 4,000 לירות או יותר, ישלם לאותו חודש את המס על כל השכר ששילם החל מתחילת שנת המס ועד לתום אותו חודש, בניכוי מס שכר ששילם לאותה שנת מס.
(ג)
מלכ״ר ששילם לשנת מס מסוימת מס שכר והתברר שסך כל השכר ששילם לעובדיו באותה שנת מס אינו עולה על 48,000 לירות, יוחזר המס ששילם לאותה שנת מס, ובלבד שהגיש כדין את כל הדו״חות התקופתיים לאותה שנה; המס כאמור יוחזר תוך 60 יום מיום הגשת הדו״ח התקופתי האחרון לאותה שנה.
הוראות מעבר
(א)
על אף האמור בתקנה 1(א), תקופת הדו״ח של מוסד כספי לגבי השכר ששילם מיום תחילת החוק לגביו עד יום ב׳ בתמוז תשל״ו (30 ביוני 1976), תהיה לתקופה האמורה.
(ב)
על אף האמור בתקנה 2(א), ישלם מוסד כספי את המקדמות שהוא חייב בהן לשנת המס 1976 ושמועד תשלומן חל לפני יום ט״ו באלול תשל״ו (10 בספטמבר 1976) ביום האמור.
השם
לתקנות אלה ייקרא ”תקנות מס ערך מוסף (מוסדות כספיים ומלכ״רים), תשל״ו–1976“.


כ״ז בסיון תשל״ו (25 ביוני 1976)
  • יהושע רבינוביץ
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.