תקנות אמנת הבנק האירופי לשיקום ולפיתוח (פרישה והשעיית חברות, השעיה זמנית, סיום פעילות, חסינויות, זכויות יתר ופטורים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות אמנת הבנק האירופי לשיקום ולפיתוח (פרישה והשעיית חברות, השעיה זמנית, סיום פעילות, חסינויות, זכויות יתר ופטורים) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות אמנת הבנק האירופי לשיקום ולפיתוח (פרישה והשעיית חברוּת, השעיה זמנית, סיום פעילות, חסינויות, זכויות יתר ופטורים), התשע״ג–2013


ק״ת תשע״ג, 624.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק אמנת הבנק האירופי לשיקום ולפיתוח, התשס״ח–2008, אני מתקין תקנות אלה:


סיום פעילות
פרישה והשעיית חברוּת, השעיה זמנית וסיום פעילות הבנק האירופי יהיו בהתאם להוראות המפורטות באמנת הבנק המובאות בתוספת.
חסינות וזכויות יתר
לבנק האירופי לשיקום ולפיתוח, לנגידיו מנהליו וחליפיהם, לפקידיו, לעובדיו ולמומחים המבצעים משימות מטעם הבנק, יהיו בישראל המעמד, החסינויות וזכויות היתר, המפורטים באמנת הבנק והמובאים בתוספת.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה מיום ל׳ בסיוון התשס״ח (3 ביולי 2008).

תוספת

(סעיף 1)

סימן ז׳
פרישה והשעיית חברוּת: השעייה זמנית וסיום פעילות

סעיף 41
סיום פעולות

הבנק רשאי לסיים את פעולותיו בהצבעה בעד, ברוב של לא פחות משני שלישים מהנגידים, המייצגים לא פחות משלושה רבעים מכוח ההצבעה הכולל של החברות; עם סיום הפעולות כאמור יפסיק הבנק מיד את כל הפעילויות, להוציא את אלה הנלוות למימוש מאורגן, שימור ושמירת נכסיו והסדרת התחייבויותיו.

סעיף 42
אחריות חברות ותשלום תביעות

1.
במקרה של סיום פעולות הבנק, אחריותן של כל החברות לכל החתימות שלא נדרשו על ההון היסודי של הבנק תימשך עד לסילוק כל תביעות הנושים, כולל כל התביעות הנלוות.
2.
נושים בפעולות רגילות המחזיקים בתביעות ישירות יקבלו תשלום ראשית מנכסי הבנק, שנית מהתשלומים שיקבל הבנק ביחס למניות ששולמו שלא שולמו, ואחר מתשלומים שיקבל הבנק ביחס להון היסודי; לפני ביצוע תשלומים כלשהם לנושים המחזיקים בתביעות ישירות, תערוך מועצת המנהלים הסדרים ככל שיידרשו, לשיקול דעתה, כדי להבטיח חלוקה יחסית בין המחזיקים בתביעות ישירות לבין המחזיקים בתביעות נלוות.

סעיף 43
חלוקת נכסים

1.
לא תתבצע חלוקה לפי פרק זה לחברות על חשבון חתימותיהן על ההון היסודי של הבנק עד אשר –
(1)
כל ההתחייבויות כלפי נושים יסולקו או יטופלו; וכן
(2)
מועצת הנגידים החליטה בהצבעה של לא פחות משני שלישים מהנגידים, המייצגים לא פחות משלושה רבעים מכוח ההצבעה הכולל של החברות, לבצע חלוקה.
2.
כל חלוקה של נכסי הבנק לחברות תהיה יחסית להון היסודי שמחזיקה כל חברה ותתבצע במועדים ובתנאים ככל שהבנק יראה הוגנים ושוויוניים; חלקי הנכסים המחולקים אינם צריכים להיות אחידים ככל שמדובר בסוגי נכסים; חברה לא תהיה זכאית לקבל את חלקה בחלוקת נכסים כאמור עד שתמלא את כל התחייבויותיה כלפי הבנק.
3.
כל חברה המקבלת נכסים שחולקו בהתאם לסעיף זה תיהנה מאותן זכויות ביחס לנכסים האמורים שהבנק נהנה מהן לפני חלוקתם.

סימן ח׳
מעמד, חסינויות, זכויות יתר ופטורים

סעיף 44
מטרות הפרק

כדי לאפשר לבנק למלא את ייעודו ואת התפקידים שהופקדו בידיו, יוענקו לבנק המעמד, החסינויות, זכויות היתר והפטורים המפורטים בפרק זה בשטחה של כל מדינה–חברה.

סעיף 45
מעמד הבנק

לבנק תהיה אישיות משפטית מלאה, ובפרט, הכשרות המשפטית המלאה –
(1)
להתקשר בחוזים;
(2)
לרכוש ולהוציא מרשותו מקרקעין ומיטלטלין; וכן
(3)
ליזום הליכים משפטיים.

סעיף 46
מעמד הבנק ביחס להליכים משפטיים

ניתן להגיש תביעות נגד הבנק אך ורק בבית משפט בעל סמכות שיפוט מוסמכת בשטחי מדינה שבה יש לבנק משרד, שבה מינה הבנק נציג לצורך קבלת הודעות או התראות בדבר הליכים משפטיים, או שבה הנפיק הבנק ניירות ערך או ערב להם; ואולם המדינות החברות, או בני אדם הפועלים מטעמן, או שתביעותיהם נגזרות מהן לא יהיו רשאים לנקוט פעולות; רכושו ונכסיו של הבנק ייהנו מחסינות, יהיו מקום הימצאם והגורם המחזיק בהם אשר יהיו מפני כל צורה של תפיסה, עיקול, הוצאה לפועל או הפקעה לפני מתן פסק דין סופי נגד הבנק.

סעיף 47
חסינות נכסים מפני תפיסה

רכושו ונכסיו של הבנק, יהיו אשר יהיו מקום הימצאם והגורם המחזיק בהם, יהיו חסינים מפני חיפוש, החרמה, הפקעה או כל צורה אחרת של תפיסה או עיקול באמצעות פעולה או הליך מינהלי או חקיקתי.

סעיף 48
חסינות ארכיבים

ארכיבי הבנק, ובאופן כללי כל המסמכים השייכים לבנק או המוחזקים בידיו, יהיו חסינים מפגיעה.

סעיף 49
חופש מהגבלות על נכסים

במידה הנדרשת למילוי ייעודו ותפקידיו של הבנק ובכפוף להוראות אמנה זו, כל רכושו של הבנק ונכסיו יהיו חופשיים מהגבלות, תקנות, מנגנוני בקרה ושמיטת חובות מכל סוג שהוא.

סעיף 50
זכות יתר בנוגע להודעות

כל מדינה חברה תעניק להודעות הרשמיות של הבנק, יחס זהה לזה שהיא מעניקה לתקשורת הרשמית של כל מדינה חברה אחרת.

סעיף 51
חסינות המנהלים והעובדים

כל הנגידים, הדירקטורים, חליפיהם, המנהלים והעובדים של הבנק ומומחים המבצעים משימות מטעמו יהיו חסינים מפני הליכים משפטיים ביחס למעשים שעשו במסגרת מילוי תפקידם הרשמי, למעט כאשר הבנק ויתר על חסינות זו, וייהנו מהגנה מוחלטת על כל תעודותיהם ומסמכיהם הרשמיים; עם זאת, חסינות זו לא תחול על אחריות אזרחית במקרה של נזק הנובע מתאונת דרכים שנגרמה על ידי נגיד, דירקטור, חליפו, מנהל, עובד או מומחה כאמור.

סעיף 52
זכויות יתר של מנהלים ועובדים

1.
כל הנגידים, הדירקטורים, חליפיהם, המנהלים והעובדים של הבנק ומומחים של הבנק הפועלים בשליחותו:
(1)
שאינם נתינים מקומיים, ייהנו מאותה חסינות מפני הגבלות הגירה, תקנות רישום אזרחים זרים וחובות שירות לאומי, ומאותן הקלות ביחס למטבע חוץ המוענקות על ידי המדינות החברות לנציגים, למנהלים ולעובדים בדרג דומה, של מדינות חברות אחרות; וכן
(2)
ייהנו מיחס באשר להקלות בתנועה הזהה לזה שמעניקות המדינות החברות לנציגים, למנהלים ולעובדים בדרג דומה, של מדינות חברות אחרות.
2.
בני הזוג והתלויים מדרגה ראשונה של דירקטורים, דירקטורים חליפיים, מנהלים, עובדים ומומחים של הבנק שהם תושבי מדינה שבה ממוקם המטה הראשי של הבנק ייהנו מההזדמנות לעבוד באותה מדינה; בני זוג ותלויים מדרגה ראשונה של דירקטורים, דירקטורים חליפים, מנהלים, עובדים ומומחים של הבנק המתגוררים במדינה שבה ממוקמים נציגות או סניף של הבנק ייהנו, ככל שהדבר אפשרי, ובהתאם לדין הפנימי של אותה מדינה, להזדמנות דומה באותה מדינה; הבנק ינהל משא ומתן לעריכת הסכמים ספציפיים לצורך יישום הוראות סעיף זה עם המדינה שבה ממוקם מטהו הראשי, וכפי שמתאים, עם מדינות אחרות הנוגעות בדבר.

סעיף 53
פטור ממיסוי

1.
במסגרת פעילותו הרשמית, הבנק, נכסיו, רכושו והכנסתו יהיו פטורים מכל מס ישיר.
2.
כאשר הבנק עורך או עושה שימוש ברכישות או בשירותים בשווי משמעותי החיוניים לביצוע פעילויותיו הרשמיות, וכאשר מחיר הרכישות או השירותים האמורים כולל מסים או היטלים, תנקוט המדינה החברה שהטילה את המסים וההיטלים, אם הם ניתנים לזיהוי, באמצעים הנאותים כדי להעניק פטור ממסים או מהיטלים אלה או לאפשר את החזרתם.
3.
טובין שמייבא הבנק והם נחוצים לביצוע פעילויותיו הרשמיות יהיו פטורים מכל מסים והיטלים החלים על ייבוא, ומכל איסורים והגבלות על ייבוא; בדומה לכך טובין שמייצא הבנק והם נחוצים לביצוע פעילויותיו הרשמיות יהיו פטורים ממסים והיטלים החלים על ייצוא, ומכל איסורים והגבלות על ייצוא.
4.
טובין שנרכשו או יוצאו והם פטורים לפי סעיף זה לא יימכרו, יושכרו, יושאלו או יינתנו תמורת תשלום או בלא תמורה, למעט בהתאם לתנאים שנקבעו על ידי המדינות החברות המעניקות פטורים או החזרים.
5.
הוראות סעיף זה לא יחולו על מסים או היטלים שאינם אלא חיובים בעד שירותים ציבוריים.
6.
דירקטורים, דירקטורים חליפים, מנהלים ועובדים של הבנק יהיו כפופים למס אפקטיבי פנימי מטעם הבנק החל על שכר ותגמולים המשולמים על ידי הבנק, וזאת בכפוף לתנאים שיותוו ולכללים שיאומצו על ידי מועצת המנהלים בתוך שנה אחת ממועד כניסת אמנה זו לתוקף; החל ממועד החלת המס האמור, יהיו השכר והתגמולים פטורים ממס הכנסה מדינתי; המדינות החברות רשאיות, עם זאת, להביא בחשבון את השכר והתגמולים הפטורים כאמור בעת אמידת שיעור המס שיוחל על הכנסה ממקורות אחרים.
7.
על אף הוראות סעיף קטן 6 לסעיף זה, מדינה חברה רשאית להפקיד, עם מסמך האשרור, הקבלה או האישור שלה, הצהרה ולפיה המדינה שומרת לעצמה, ליחידות המשנה המדיניות או לרשויות המקומיות שלה, את הזכות למסות שכר ותגמולים ששילם הבנק לאזרחיה או לנתיניה של המדינה האמורה; הבנק יהיה פטור מכל חובה של תשלום, ניכוי או גבייה של מסים כאמור; הבנק לא יעניק החזרים כלשהם בעד מסים כאמור.
8.
סעיף קטן 6 בסעיף זה לא יחול על גמלאות וקצבאות שנתיות המשולמות על ידי הבנק.
9.
לא יוטל מס מכל סוג על איגרת חוב או נייר ערך כלשהם המונפקים על ידי הבנק, לרבות כל דיבידנד או ריבית עליהם, יהיה המחזיק בהם אשר יהיה:
(1)
אשר מפלים לרעה איגרת חוב או נייר ערך אלה, אך ורק בשל העובדה שהונפקו על ידי הבנק, או
(2)
אם הבסיס השיפוטי היחידי למיסוי האמור הוא המקום או המטבע שבהם הונפקו, הוגשו לפירעון או שולמו, או המיקום של משרד מקום עסקים כלשהו שמחזיק הבנק.
10.
לא יוטל מס מכל סוג על איגרת חוב או נייר ערך כלשהם שהבנק ערב להם, לרבות כל דיבידנד או ריבית עליהם, יהיה המחזיק בהם אשר יהיה:
(1)
אשר מפלים לרעה איגרת חוב או נייר ערך אלה אך ורק בשל העובדה שהבנק ערב להם, או
(2)
אם הבסיס השיפוטי היחידי למיסוי כאמור הוא מיקומו של משרד הבנק או מקום עסקיו.

סעיף 54
יישום הוראות הפרק

כל חברה תנקוט פעולה ככל שיידרש למטרות יישום הוראות פרק זה ותודיע לבנק מהי הפעולה המפורטת שהיא נקטה בה.

סעיף 55
ויתור על חסינויות, זכויות יתר ופטורים

החסינויות, הזכויות והפטורים המוקנים לפי פרק זה נועדו לשרת את טובת הבנק; מועצת המנהלים רשאית לוותר, במידה ובתנאים ככל שהיא תקבע, על כל חסינות, זכות יתר או פטור המוענקים לפי פרק זה, במקרים שבהם, לפי שיקול דעתה, פעולה כאמור תהיה נאותה לטובת הבנק; לנשיא הבנק יהיו הזכות והחובה לוותר על כל חסינות, זכות יתר או פטור ביחס לכל מנהל, עובד או מומחה של הבנק, שאינו הנשיא או סגן הנשיא, מקום שלפי שיקול דעתו, החסינות, זכות היתר או הפטור ישבשו את עשיית הצדק ואפשר לוותר עליהם בלי לפגוע בטובת הבנק; בנסיבות דומות ובתנאים דומים, יעמדו למועצת המנהלים הזכות והחובה לוותר על כל חסינות, זכות יתר או פטור ביחס לנשיא ולכל סגן נשיא.


י״ג בטבת התשע״ג (26 בדצמבר 2012)
  • יובל שטייניץ
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.