תוספתא (צוקרמנדל)/ערלה/א

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


תוספתא מהדורת צוקרמנדל עמוד 44


1 הנוטע לסייג לקורות ולעצים פטור מן הערלה אמר רבן שמעון בן גמליאל במה דברים אמורים בזמן שנטעו לסייג ולקורות ולעצים הראוי להם חייב בערלה ודבר שאין ראויה להם פטור מן הערלה דבר הראוי להם אבל [ נטע לסייג ולקורות ולעצים ] דבר שאין ראוי להם חייב בערלה נטעו לעצים וחשב עליו לאכילה מאימתי מונה לו משעת נטיעות:

2 הנוטע לרבים חייב ור׳ יהודה פוטר ר׳ שמעון בן אלעזר אמר משמו היה נוטע לרבים חייב בעורלה העלה לרבים מאליו פטור מן הערלה:

3 הנוטע בספינה ובעציץ ובראש הגג חייב בערלה נטעה בעציץ שאינו נקוב שברו וחזר ונטעו בעציץ נקוב אם יכול לחיות חייב ואם לאו פטור כיזה צד ידוע אם יכול לחיות חופר גומה בארץ ונוטעה בה אם יכול לחיות חייב ואם לאו פטור:

4 אילן העולה בין מן הגזע ובין מן השרשים חייב בערלה רבי יהודה אומר העולה מן הגזע חייב מן השרשים פטור הקדישו ואחר כך נטע חייב בערלה נטע ואחר כך הקדישו ופדאו מאימתי מונה לו משעת נטיעתו:

5 גוי שהרכיב עץ מאכל על גבי עץ סרק מאימתי מונה לו משעת נטיעתו ר׳ יוסי אומר נוטעים יחור של ערלה ואין נוטעים יחור אגוז של ערלה מפני שהוא פרי ואין מרכיבין כפניות של עורלה ר׳ שמעון בן אלעזר אומר סמני ערלה עולה באחד ומאתים צובע בהן בבלול והולכין אחר הרוב:

6 ר׳ עקיבה אומר בשר בחלב מותר בהנאה בעלי מומין אסורין כל שהן ר׳ יוסי אומר בעלי מומין יבקר:

7 תנור שהיסיקו בקליפי עורלה אם חדש יותץ אם ישן יוצן אפה ובישל בגחלים מותר אפר כלן מותר חוץ מעצי אשרה אפר בתים שנתנגעו ועפר בגדים שנתנגעו אסורין בהנאה:

8 ספק ערלה בארץ ישראל אסור בסוריא מותר ובחוצה לארץ מותר כרם שנטע ירק וירק נמכר חוצה לו ספיקו בארץ ישראל אסור בסוריא ובחוצה לארץ מותר ר' יהודה אומר אף זה ספיקו בסוריא אסור איזהו ספיקו בסוריא מותר כרם שנטעו ירק ושדה ירק בצידו וירק נמכר חוצה לו ספיקו בארץ ישראל אסורה בסוריא ובחוצה לארץ מותרת, הרי שמצא נטיעה קטנה בתוך שדהו ספיקו בארץ ישראל אסור בסוריא ובחוצה לארץ מותרת ר׳ אלעזר בר׳ יוסי אומר משום ר׳ יוסי בן דורמוסקית שאמר משם ר׳ יוסי הגלילי שאמר משום ר' יוחנן בן נורי שאמר משם ר׳ אליעזר הגדול אין ערלה בחוצה לארץ:

סליק פירקא וסליקא מסכתא כולה .