תולדות תנאים ואמוראים/ק/רב קטינא

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפושרב קטינא[עריכה]

לא מצינו בשום מקום מי היו משפחתו ואבותיו או רבותיו, ואך בבכורות מד: אמר רבה בר"ה אמר רב קטינא אר"ל דם רבה שחין רבה וכו'.

וזאת ידוע לנו שבזמן רב חסדא היה מגדולי הדור ורב חסדא קבל ממנו כב"מ עט. אמר רב חסדא אמר רב קטינא מנין למוכר שדהו לס' שנה שאינה חוזרת ביובל וכו'.

ובכורות לה. אר"ח אר"ק לא שנו אלא דא"ל אא"כ היה בו מום וכו'.

ובשבת קמ: אמר רב קטינא העומד באמצע המטה וכו', וכולם תמהו מה ענין רב קטינא לכם, אך צ"ל שם אמר רב חסדא א"ר קטינא, ושם אמר רב חסדא כמה מאמרים לכן הביא גם המאמר הזה מה שאמר רב חסדא בשם רב קטינא.

ובבכורות מד: רבה בר"ה אמר רב קטינא.

מהלכותיו נשארו לנו שבת נ: שא"ל רב מרדכי לרבא, מתיב רב קטינא תיובתא.

וב"מ נה. אמר שב"ד נזקקין אפילו לפחות משוה פרוטה.

וב"ב צג: תני רב קטינא רובע קטניות לסאה.

ובחולין כח: אמר ת"ש חלקו לשנים וכו'.

ובאגדה מצינו שבת קיט: אמר אפילו בשעת כשלונה של ירושלים לא פסקו ממנה אנשי אמנה.

וביומא נד. אמר בשעה שהיו ישראל עולין לרגל מגלגלין להן הפרוכת וכו'.

ובתענית ז: אמר אין הגשמים נעצרין אלא בשביל בטול תורה.

ובר"ה לא. אמר שית אלפי שני הוי עלמא.

ובכתובות ג. אמר כל המכניס את בנו פחית מבן שש רץ אחריו ואינו מגיעו.

ובע"ז יח: אמר כל המתלוצץ מזונותיו מתעמטין.

ויסופר עליו ברכות נט. רב קטינא הוה קאזיל באורחא כי מטא אפתחא דבי אובא טמיא גנח גוהא אמר מי ידע אוכא טמיא מאי גוהא רמא ליה קלה קטינא קטנא אמאי לא ידענא בשעה שהקב"ה זוכא את בניו ששרוים בצער בן או"ה מידיד ב' דמעות לים הגדול - והיינו גוהא, אמר רב קטינא איבא טמיא כדיב ומיליה כדיבין וכו'.

ובמנחות מא. יסופר מלאכא אשכחיה לרב קטינא דמיכסי סדינא, א"ל קטינא קטינא - ציצית של תכלת מה תהא עליה.