לדלג לתוכן

תולדות תנאים ואמוראים/ח/רב חמא בר גוריא

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


רב חמא בר גוריא[עריכה]

היה תלמידו הגדול דרב כדמצינו תמיד רב חמא ב"ג אמר רב כשבת ט. י: יא: לז. קלט:, עירובין ט. מו: מז. ס., מגילה יח: יט., תענית יב: כז., מו"ק יב., יבמות מה:, גיטין פו:, קידושין עו:, ב"ק קיג:, ע"ז טז:, מנחות לב: עח., חולין מה., שבת פ"ט הי"א, וביבמות פ"ד הט"ו חד בר נש אתא לקמיה דרב וסיפא לו שהוא נולד מן עכ"ום א"ל כשר, א"ל רב חמא בר גוריא הן דעיימך רגליך (לך מהר מכאן) עד דלא יבוא שמואל ויפסלינך.

ואח"כ למד לפני שמואל כב"ק צט: שאותיב לשמואל א"ל שמואל לעכר מוחך.

וכל גדולי הדור קבלו ממנו כדמצינו אבין בר הונא אר"ח בר גוריא כשבת סו: (וגרסת אלפסי ר"ה ארחב"ג) וזבחים סב:.

ר' חלבו ארחב"ג כשבת לז., מגילה יח:, חולין מה., ובירושלמי מגילה פ"ב ה"ד ר' חלבו רב חמא בר גוריא בשם רב חמא בר עוקבא בשם ר' יוסי בר"ח, וצ"ל ר' חלבו בשם רב חמא ב"ג, רב חמא בר עוקבא בשם ריב"ח.

רב חסדא ארחב"ג מנחות עח.

רב מניומי בר חלקיה ארחב"ג מנחות לב:.

רבה בר ר"ה קראו רבותינו הבקיאין בדבר הלכה (לחד לישנא) כגיטין פו:.

רבה בר מחסיא ארחב"ג תענית יב.

וכן נזכר שבת פב:, פסחים פו.