תולדות תנאים ואמוראים/א/ר' אלעאי (אבי ר' יהודה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפושר' אלעאי (אבי ר' יהודה)[עריכה]

תנא דמתניתין. נזכר פעם אחת במשנה עירובין פ"ב מ"ו.

הוא היה תלמיד לכל גדולי חכמי יבנה בזמן רבן גמליאל.

תלמיד ר' אליעזר כמפורש מנחות יח., וכן מובא סוכה כז: מעשה בר' אלעאי שהלך להקביל פני ר' אליעזר רבו ברגל בלוד א"ל אלעאי אינך משובתי הרגל, ובעירובין פ"ב מ"ו אמר שמעתי מר' אליעזר, ופסחים לט. אמר משום ר' אליעזר - וכשבאתי לפני ר"א בן יעקב וכו', ובחלה פ"ב ה"ג ר' לעאיי בשם ר' אליעזר והובא בתוספתא תרומות פ"ג ושם ר' אלעאי. וכן ר' יהושע היה רבו כפאה פ"ר ה"ב אמר ר' אלעאי שאלתי את ר' יהושע - וכשבאתי אצל ר"א - וכשבאתי והרצתי את הדברים לפני ר"א בן עזריה, אמר לי וכו'. וכן פסחים לח: אמר שאלתי את ר"א ור' יהושע.

וכן היה חביב על ר' ישמעאל כגיטין ו: מעשה בא"א שהביא גט לפני ר' ישמעאל - נכנס לפניו ר' אלעאי א"ל רבי - א"ל שתוק בני שתוק (ומה שמובא שם בדברי ר' אלעאי ותנן ר' מאיר אומר, זה אינו מדברי ר' אלעאי אך הוא הוספת מסתמא דגמרא ראיה לדבריו, ובאמת ליתא בתוספתא כל ההוספה). וברכות מא: אמר משום ר' ישמעאל.

וכן היה תלמיד דר"ג כעירובין סד: מעשה בר"ג - והיה מהלך מעכו לכזיב והיה ר' אילעאי מהלך אחריו וקראו "אילעאי", אך עם ר"ע לא נזכר בשום מקום.

הלכותיו מצינו אך חולין קלה., בהמת השותפין חיבת בראשית הגז ור' אלעאי פוטר, ושם קלו. אמר ראשית הגז אין נוהגת אלא בארץ. ומזה ידוע ההלכה שאמר רנב"י ברכות רב. נהוג עלמא כהני תלת סבי בראשית הגז כר' אלעאי, ובחגיגה טז. א"ר אלעאי הזקן אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו וכו'.

ובעירובין סה: א"ר אילעאי בג' דברים אדם ניכר בכוסו בכיסו ובכעסו, ויען שהמאמר הזה מובא בדר"א זוטא פ"ה לכן נראה שהוא ר' אלעאי התנא. אבל זולת זה כל המאמרים הנמצאין בש"ס ע"ש ר' אלעאי הוא האמורא חבירו דר' אבהו, ומה שמצינו חגיגה כה: אמרי דבי ר' אלעאי הוא ט"ס וצ"ל א"ר אלעאי (האמורא).

ובספר נחלת שמעוני ערבב ביחד מאמרי התנא והאמורא ולא ידע ואשם, ואחריו העתיקו מחברים דבריו עם כל השבושים וע"ז נאמר חכמים הזהרו בדבריכם וכו'.

האומרים בשמו, מצינו את בנו ר' יהודה כאבות דר"ג ספט"ז א"ר יוסי בר"י משום ר' יהודה בר' אלעאי שאמר משום ר' אלעאי אביו שאמר משום ר"א הגדול, ור' יצחק אמר משמו כחולין קלו: והוא ר' יצחק התנא שדבריהם היה דברי ברייתא.