תולדות תנאים ואמוראים/א/אבוה דשמואל בר רב יצחק

From ויקיטקסט
Jump to navigation Jump to searchאבוה דשמואל בר רב יצחק[edit]

נזכר עירובין צז., ובזבחים קיא: אמר רבא השתא דתני אבוה דשמואל בר יצחק.

ובירושלמי ר"ה פ"א ה"ד ובחלה פ"א ה"א יסופר סיבת מיתתו שצם שני ימים כיום הכיפורים משום ספיקא דיומא ואיפסק כרוכה ומת, ובספר ועד חכמים ט: שגג בזה וכתב זאת על אבוה דשמואל.