תו"א על משלי כב ה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

"צנים פחים בדרך עקש, שומר נפשו ירחק מהם" -

  • (בבא מציעא קז:): ""והסיר ה' ממך כל חולי" - ... רבי חנינא אמר: זו צינה, דאמר רבי חנינא: הכל בידי שמים חוץ מצנים פחים, שנאמר צנים פחים בדרך עקש שומר נפשו ירחק מהם."
  • (בבא בתרא קמד:): "חלה ונתרפא נתרפא משל עצמו: שלח רבין משמיה דר' אלעא לא שנו אלא שחלה בפשיעה אבל באונס נתרפא מן האמצע היכי דמי בפשיעה כדרבי חנינא דאמר רבי חנינא הכל בידי שמים חוץ מצנים פחים שנאמר צנים פחים בדרך עקש שומר נפשו ירחק מהם."
  • (כתובות ל.): "אמר אביי: נאמר (שמות כא) "אסון" בידי אדם, ונאמר (בראשית מב) "אסון" בידי שמים: מה אסון האמור בידי אדם פטור מן התשלומין, אף אסון האמור בידי שמים פטור מן התשלומין. מתקיף לה רב אדא בר אהבה: ממאי דכי קא מזהר להו יעקב לבניה על צינים ופחים דבידי שמים נינהו? דלמא על אריא וגנבי דבידי אדם נינהו?!... וצינים פחים בידי שמים נינהו? והתניא "הכל בידי שמים חוץ מצינים פחים, שנאמר צינים פחים בדרך עיקש, שומר נפשו ירחק מהם"! ותו: אריא וגנבי בידי אדם נינהו? והאמר רב יוסף וכן תני רבי חייא: "מיום שחרב בית המקדש אף על פי שבטלו סנהדרין... דין ארבע מיתות לא בטלו מי שנתחייב סקילה או נופל מן הגג או חיה דורסתו ומי שנתחייב שריפה או נופל בדליקה או נחש מכישו ומי שנתחייב הריגה או נמסר למלכות או ליסטים באין עליו ומי שנתחייב חנק או טובע בנהר או מת בסרונכי"! אלא איפוך: אריא וגנבי בידי שמים, צינים ופחים בידי אדם."
  • (עבודה זרה ג:): "אמר רב יהודה אמר שמואל: מאי דכתיב (חבקוק א) "ותעשה אדם כדגי הים כרמש לא מושל בו"? למה נמשלו בני אדם כדגי הים?... מה דגים שבים כיון שקדרה עליהם חמה מיד מתים, כך בני אדם כיון שקדרה עליהם חמה מיד מתים; איבעית אימא בעולם הזה ואיבעית אימא לעולם הבא. איבעית אימא בעולם הזה, כדר' חנינא, דאמר רבי חנינא: "הכל בידי שמים חוץ מצנים פחים, שנאמר צנים פחים בדרך עקש שומר נפשו ירחק מהם...""

<< · תו"א על משלי · כב · ה · >>