תו"א על דברים י יז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

(דברים י יז): "האל הגדול הגיבור והנורא" -

  • (יומא סט ב): "אמר רבי יהושע בן לוי: למה נקרא שמן אנשי כנסת הגדולה? שהחזירו עטרה ליושנה:
אתא משה אמר האל הגדול הגבור והנורא.
אתא ירמיה ואמר נכרים מקרקרין בהיכלו איה נוראותיו? לא אמר נורא.
אתא דניאל אמר נכרים משתעבדים בבניו איה גבורותיו? לא אמר גבור.
אתו אינהו ואמרו: אדרבה זו היא גבורת גבורתו שכובש את יצרו שנותן ארך אפים לרשעים, ואלו הן נוראותיו שאלמלא מוראו של הקב"ה היאך אומה אחת יכולה להתקיים בין האומות?
(ורבנן היכי עבדי הכי ועקרי תקנתא דתקין משה? אמר רבי אלעזר מתוך שיודעין בהקב"ה שאמתי הוא לפיכך לא כיזבו בו)."
  • (ירושלמי מגילה כז א): "אמר רבי פינחס: משה התקין מטבע של תפלה: האל הגדול הגבור והנורא"
  • (מגילה לא א): "אמר ר' יוחנן: כל מקום שאתה מוצא גבורתו של הקב"ה אתה מוצא ענוותנותו... כתוב בתורה כי ה' אלהיכם הוא אלהי האלהים ואדוני האדונים וכתיב בתריה עושה משפט יתום ואלמנה."

"אשר לא ישא פנים" -

  • (ברכות כ ב): "אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה: רבש"ע, כתוב בתורתך אשר לא ישא פנים ולא יקח שחד, והלא אתה נושא פנים לישראל, דכתיב (במדבר ו) "ישא ה' פניו אליך"! אמר להם: וכי לא אשא פנים לישראל, שכתבתי להם בתורה (דברים ח) "ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלהיך", והם מדקדקים [על] עצמם עד כזית ועד כביצה?!"
  • (נידה ע ב): "כתוב אחד אומר כי לא ישא פנים ולא יקח שוחד וכתוב אחד אומר ישא ה' פניו אליך! - כאן קודם גזר דין, כאן לאחר גזר דין."
  • (ראש השנה יז ב): "תא שמע:
שאלה בלוריא הגיורת את רבן גמליאל: כתיב בתורתכם אשר לא ישא פנים וכתיב ישא ה' פניו אליך!
נטפל לה רבי יוסי הכהן, אמר לה: אמשול לך משל למה הדבר דומה: לאדם שנושה בחבירו מנה וקבע לו זמן בפני המלך ונשבע לו בחיי המלך. הגיע זמן ולא פרעו. בא לפייס את המלך. ואמר לו עלבוני מחול לך, לך ופייס את חבירך. הכא נמי, כאן בעבירות שבין אדם למקום כאן בעבירות שבין אדם לחבירו.
עד שבא רבי עקיבא ולימד: כאן קודם גזר דין כאן לאחר גזר דין."