שערי תשובה (מרגליות)/הקדמה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

מודעה רבה[עריכה]

בשבטי ישראל אודיע נאמנה אשר עלה על רעיוני להעלות על הדפוס ספרי הארבע שלחן ערוך עם הבאר היטב אשר נדפס מכבר ונוסף דברים רבים לערוך על השלחן מכל ספרי שאלות ותשובות שנמצאו בדפוס ובכתיב' יד אשר נתחדשו מאז ועד עתה מגאוני הזמן גדולי ההוראה אשר נמצאו באמתחתי בעזה"י ולחבר מהם ספר שערי תשובה קיצור הדינים ופסק הלכה המבוארים בתשוב' הנ"ל. והעברים הביטו לראות רשימת השו"ת וקצת ספרים כאשר אגיד הרשום בכתב אמת בגליון הלז וראיתם ושש לבכם ומה קצי כי אאריך בשבח ותועלת הדבר הגדול הזה אשר היא נראה בעליל גלוי לכל בעלי עינים כשמש בחצי השמים כי יש בו ענין ערב ומועיל אף לגדולי הדור אשר בדעת ימלאו חדרים מספרים יקרי הערך באשר יספוק עלימו בין דין לדין להוציא זמן לפשפש במעשים הנזכרים בשו"ת אולי ידמה וישוה להם להיות דבר הלמד מענינו. זו ואין צריך לומר זו האנשים אנשי מידות בינונית שצריכים לעמוד על פרק הוראה במקומות אשר יושביהם קצרי יד ישישו כי ימצאו באיזה ספר את אשר כבר הורה זקן והיה אך שמח כי ישקוט הים מזעפו והמיית לבו כאשר עפעפיו יישירו ועיניו יאירו כי שאילתו כשאילה הראשונה ונמנו וגמרו הטיבו אשר דברו ואף גם זאת עשיתי להוסיף הגהות כוללים על הש"ע וט"ז ומג"א וקצת ביאורים נפלאים מידי אומן מופלא מועתקים בקצרה מספר יד אפרים כתובים באצבע אחי הגאון המובהק המפורסם בכל קצוי ארץ כש"ת מוהר"ר אפרים זלמן מרגליות מבראד נ"י בעהמ"ח ספר בית אפרים על טריפות הריאה ושו"ת בית אפרים ועוד אוסיף עליהם איזה ענינים אשר חנן ה' אותי: דברי החותם על דבר אמת לאמיתתו ודבר בעתו היום יום ו' עש"ק טו"ב חשון שנת שערי תשוב' לפ"ק:

הק' חיים מרדכי מרגליות חו' פק"ק דובנא רבתי יע"א:

ראשי התיבות בספר הזה[עריכה]

א[עריכה]

א"א אבי אסף. אין אומרים. אי אמרת. אא"א אל ארך אפים. א"ב איכא בנייהו. א"ד איכא דאמרי. אית דאמרי. א"ה אי הכי. אפילו הכי. אה"נ אין הכי נמי. אה"ר אהבה רבה. א"ו איסור והיתר. אדם וחוה. או"ב אותו ואת בנו. או"ה איסור והיתר הארוך. א"ז אור זרוע. אלי' זוטא. א"י ארץ ישראל. אשר יצר. איש"ר אמן יהא שמיה רבה. אא"כ אלא אם כן. רא"מ ר' אליה מזרחי. האר"י הרב אלקי רב יצחק. א"ל אמר לו. אין לומר. אין להקשות. א"מ אורח מישור. א"פ אכילת פרס. א"צ אין צריך. א"ר אפי רברבי. א"ש אמונת שמואל. א"ת אל תעשה. אם תאמר. א"ח אורח חיים. א"ה אבן העזר. ראב"ח ר' אליה בן חיים. (תא"י תשובת אהל יוסף. א"ר אליה רבה):

ב[עריכה]

ב"א בני אדם. בת אמה. בא"י בארץ ישראל. ברוך אתה ה'. ב"ב בני בנים. בג' בגמרא. ב"ד בית דין. בן דרוסאי. ב"ה בית הלל. ברכת המזון. ברכת התורה. בדק הבית. בין השמשות. בית הכסא. בה"כ בית הכנסת. בה"ק בית הקברות. בה"ג בעל הלכות גדולות. בה"ז ברכת הזבח. ב"ו בשר ודם. ב"ז בנימין זאב. ב"ח בית חדש. ב"ט במה טומנים. הרב"י הרב ב"י. בכ"א בכל אחד. בכ"ש בכדי שיעשה. בלא"ה בלאו הכי. ב"מ בר מצוה. בר מינן. במה מדליקין. בעי מיניה. בנה"כ בנקודות הכסף. בנ"ר בורא נפשות רבות. בפ"ע בפני עצמו. בפר"ח בספר פרי חדש. ב"ש באר שבע. ברוך שאמר. בית שמואל. ב"ת בל תשקצו. בל תוסיף. בת"כ בתוך כלי. במ"ת במגילת תענית. בי"ה בית הלל. ב"י בית יוסף או בית יעקב. ב"ע באר עשק. (תשב"כ תשובת בתי כהונה. תב"י תשובת בית יהודה. תב"י ח"ש תשובת בית יהודה חלק שני. בי"ד בית דוד. תרב"א תשובת ר' ברוך אנגיל):

ג[עריכה]

גד"מ גדולת מרדכי. ג"ט ג' טפחים. ג"פ ג' פעמים. ג' פסיעות. ג"ק גידולי קרקע:

ד[עריכה]

ד"א דבר אחר ד' אמות. ד"מ דרכי משה. ד' מיל. דרך משל. רד"כ רבי דוד כהן. רדב"ז רבי דוד בן זמרה. דשיל"מ דבר שיש לו מתירין. דב"ש דבר שמואל. ד"ה דיבור המתחיל. (ד"מ דבר משה):

ה[עריכה]

ה"ב הבאה בעבירה. הג"א הגהות אשר"י. הג"מ הגהות מיימוני. הגמ"נ הגהות מנהגים. הגי"נ הגהות יש נוחלין. הגמ"ר הגהות מרדכי. ה"ס הר סיני. היס"ב היד סולדת בו. ה"מ הפסד מרובה. המ"מ המגיד משנה. המע"ה המוציא מחברו עליו הראיה. ה"ק הלכות קטנות. הרז"ה ה"ר זרחיה הלוי. הרא"ה הרב רבינו אהרן הלוי. הש"ד הגהות שערי דורא. הרש"א ה"ר שמואל אידלש. הרש"ה הר' שלמה הלוי. הלק"ט הלכות קטנות:

ו[עריכה]

וכ"מ וכן משמע. או וכן מוכח. וכ"כ וכן כתב. וכ"פ וכן פסק:

ז[עריכה]

ז"א זה אינו. זא"ז זה אחר זה. ז"כ זוקף כפופים. זט"ה בא"ה ז' טובי העיר במעמד אנשי העיר. ז"ד זה דעת. תז"א תשובת זקן אהרן. או זרע אברהם:

ח[עריכה]

ח"ל חוצה לארץ. חמ"ח חלקת מחוקק. ח"ה חול המועד. חשן המשפט. ח"מ חכמ' מנוח. ח"מ חושן משפט. או חלקת מחוקק. ח"א חלק א'. חא"ח חלק אורח חיים. חי"ד חלק יורה דעה. ח"ר חדושי רשב"א. ח"ש חכמת שלמה. או חוט שני. ח"י חק יעקב. חו"י חות יאיר:

ט[עריכה]

ט"א טעם אחר. טל אורות. ט"ס טעות סופר. ט"ז טורי זהב:

י[עריכה]

י"ל יש לומר. יש להקשות. י"מ י' מאמרות. יפה מראה. י"נ יש נוחלין. יי"נ יין נסך. י"ש ירא שמים. יש"ש ים של שלמה.י"ד יורה דעה. ריט"ץ יום טוב צהלון:

כ[עריכה]

כ"כ כל כך. כן כתב. כ"ד כדיבור דמי. כ"ה כבוד הבריות. כן היא. כה"ג כנסת הגדולה. כ"ז כל זמן. כל זה. כ"י כנסת ישראל. כי יביאך. כ"מ כסף משנה כן משמע. כן מוכח. כל מקום כן מצאתי. כונס משקה. כ"ע כולי עלמא. כדי עניבה. כתיב עוד. כ"פ כן פסק. כ"ר כנגד ראשון. כלי ראשון. כ"צ כל צרכו. כל צרה. כמש"ש כמו שכתבתי שם. כ"ש כל שהוא. כל שכן. כלי שני. כוונו"ת ספר כוונות האר"י. כה"ג כהאי גוונא. כ"י כתיבת יד (תכ"ע תשובת כהונת עולם):

ל[עריכה]

ל"ד לא דמי. לאו דוקא. ולמ"ה ולא מן העשוי. ל"ח לחם חמודות. ל"ל לעתיד לבא. למה לי. ליכא למימר. ל"מ לחם משנה. ל"פ ליקוטי פרדס. להנ"ת להניח תפילין. לח"מ לחם משנה. ל"מ לא מבעיא. ל"נ לי נראה. ל"פ לא פליגי. ל"ק לא קשה:

מ[עריכה]

מ"א מתיר אסורים. מ"ב משאת בנימין. מעשה בראשית. מ"ג מנחה גדולה. מגי"מ מגיד משרים. מ"ד מגדול דוד. מידי דהוי. מב"ד מאכל בן דרוסאי. מבע"י מבעוד יום. מ"ה משמרת הבית. מ"ה ומה"ג משיב הרוח ומוריד הגשם. מהרא"ש מה"ר אהרן ששון. מהרי"ק מו' יוסף קלון. מהרי"ח מוה' רבינו יחזקאל. מהרמ"א מוה' משה איסרלס. מהו' משה אלשיך. מהרש"ל מהו' רבינו שלמה לוריא. מהרי"א מוה' יצחק אבוהב. מהר"ם מהו' מאיר מרוטנבורג. מהרי"ל מהו' יעקב הלוי. מו"ח מורי ורבי חמי. מח"ל מחוץ לתחום. מחוץ לארץ. מהרמ"ט מהר"ם טקטין. מ"כ מנחם כהן. מכה"כ מלא כל הארץ כבודו. מט"מ מטה משה. מ"מ מפני מה. מכל מקום. מ"ס מסכת סופרים. מע"מ מעדני מלך. רמ"ע ר' מנחם עזרי'. מ"ע מצות עשה. מגדול עוז. מצאתי עוד. מ"צ מעגלי צדק. מ"ק מנחה קטנה. מ"ש מצות שמורים. משפטי שמואל. מי שמתו. מה שנא. מה שכתבתי. מוצאי שבת. מלכות שמים. מ"א מגן אברהם. מ"נ מורה נבוכים. מ"צ משפט צדק. מהרמ"ט מוה' משה טראני. מ"ע מנחם עזריה. מהר"ל מוהר"ר לוי. מי"ט מלבושי יו"ט. מהרי"ו מוה' יעקב ווייל. מק"ח מקור חיים. מע"צ מעגלי צדק. מ"ש מה שכתב. מהריב"ל מהר"ר יוסף בן לב. מהרשד"ם מוה' שמואל די מודינא. מהריט"ץ מוה' יום טוב צהלון. מהרמ"א מוה' משה איסרלס. מהרלב"ח מוה' לוי בן חביב. תמ"ש תשובת מגן שאול. תמ"מ תשובת משאת משה או מגיד מראשית. תמ"י תשובת משפטים ישרים. תמ"ג תשובת מגן גבורים. תמ"א תשובת מטה אשר. (תמ"ג תשובת ר' משה גאלאנטי):

נ[עריכה]

נה"ח נתיב החיים. נ"י נימוקי יוסף. נחלת יעקב. נטילת ידים. נ"צ נחלת צבי. נ"ש נזירות שמשון. נחלת שבעה (תנ"ב תשובת נחפה בכסף. תנ"ל תשובת נחלה ליהושע):

ס[עריכה]

ס"ג סעודה גדולה. סד"א סלקא דעתך אמינא. בסדה"י בספר סדר היום. ס"ח ספר חסידים. ס"ל סבירא ליה. ס"ק סעודה קטנה. ס"ת ספר תורה. סופי תיבות. ס"א סעיף א'.ס"ס סוף סימן. ס"ב סולת בלולה. או סעיף ב'. ס"ק סעיף קטן. ס"פ סוף פרק. (תס"ח תשובת סם חיים):

ע[עריכה]

ע"א על אמה. עוד אחרת. ע"ה עמק הברכה. עמק המלך. עבודת הקודש. ע"ח עירובי חצרות. עכ"צ ש"ת על כל צרה שלא תבא. ע"ע עגלה ערופה. עשני עבד. עבד עברי. עוברי עבירה. ע"ש עולת שבת. עיין שם. ערב שבת. עדות שקר על שם. ענ"י על נטילת ידים. ע"ת עולת תמיד. עירובי תחומין. עירובי תבשילין. ע"ב עמק ברכה. ע"ז עטרת זקנים. עה"ג עבודת הגרשוני. ע"ל עיין לעיל. או עיין לקמן (תע"ב תשובת עדות ביהוסף):

פ[עריכה]

פ"פ פתחון פה. פ"נ פיקוח נפש. פ"ש פדיון שבוים. פש"ג פת של גוים. פ"ת פי תקרה. פר"ח פרי חדש. פמ"א פרח מטה אהרן. תפה"א ח"ש תשובת פרי הארץ חלק שני. תפ"מ תשובת פני משה:

צ[עריכה]

צ"צ צמח צדק. צ"ג צום גדליה. צ"ה צאת הכוכבים. צורת הפתח. צ"ו צפון ודרום. צל"ע צריך לי עיון. צו"ץ צדקתך וצדקתך צדק. צ"ל צדה לדרך. צ"ע צריך עיון:

ק[עריכה]

ק"ל קל להבין. קמ"ל קא משמע לן. (תקב"ל תשובת קול בן לוי):

ר[עריכה]

ראב"נ ר' אליעזר בן נתן. ר"א רצוף אהבה. רא"פ ר' אברהם פרג. ר"ח רוח חיים. ראש חודש. רי"ו רבי ירוחם. מהרי"ו מוה' יעקב ווייל. רש"ך ר' שלמה כהן. ר"ט ר' טוביה. רי"ט ר' יוסף טראני. ר"י ראש יוסף. רמ"א ר' משה אלשקר. רמ"מ ר' משה מינץ. ראנ"ח ר' אליה בן חיים. ריא"ז ר' ישעיה אחרון ז"ל. רש"א ר' שמואל אידלש. רמ"פ ר' מאיר פאדווה. רשד"ם ר' שמואל די מודינא. ר"ר רוח רעה. ר"ן רבינו נסים. ר"ס ריש סימן. ר"פ ראש פרק. ר"י ר' ירוחם. רמ"א ר' משה איסרלש. (תר"י תשובת ר' יוסף):

ש[עריכה]

שאצ"ל שאין צריך לומר. שאינה צריכה לגופה. ש"ג שלטי גבורים. ש"ד שפיר דמי. שפיכת דמים. ש"ה שאני הכא. שיר השירים. ש"ו שתי וערב. ש"ט שכל טוב. ש"כ שפתי כהן. שכ"ג שיורי כנסת הגדולה. ש"י של יד. שארית יוסף. ש"ל שבולי לקט. של"ה שני לוחות הברית. ש"ע שמיני עצרת. ש"ר של ראש. ש"ש שים שלום. שם שמים. שומר שכר. שכנה"ג שיורי כנסת הגדולה. ש"א שער אפרים.

ת[עריכה]

תא"ו תולדות אדם וחוה. ת"ד תמים דעים. ת"א תורת אדם. ת"ה תרומת הדשן. תורת הבי'. תה"א תורת הבית הארוך. תה"ק תורת הבית הקצר. תולמ"ה תעשה ולא מן העשוי. ת"ח תלמיד חכם. תענית חלום. תורת חיים. תורת חטאת. תוי"ט תוספות יום טוב. ת"י תומת ישרים. תכ"ד תוך כדי דיבור. תע"ב תבא עליו ברכה. ת"צ תענית ציבור. ת"ר תלמידי רשב"א. תר"י תלמידי רבינו יונה. ת"ש תורת שלמים תו' שבת. תש"י תפילין של יד. תש"ר תפילין של ראש. תשב"ץ תשובת שמעון בר צמח. או תשובת שלמה בר צמח. תש"י תשובת שב יעקב: