שערי קדושה ד א

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

שערי קדושה · ד · א · >>


העריכה בעיצומה
שימו לב! דף זה כולל תוכן חדש (למעלה) ותוכן ישן (למטה).

יש לשלב ביניהם ואח"כ למחוק תבנית זו.


שערי קדושה חלק רביעי לפי כתב יד השער הראשון

בתנאים הצריכים שיהיו באדם לשיהיה ראוי להשיג

א. רבי פנחס בן יאיר אומר, זריזות מביא לידי נקיות, ונקיות לידי טהרה, וטהרה לידי פרישות, ופרישות לידי קדושה, וקדושה לידי ענוה, וענוה לידי יראת חטא, ויראת חטא לידי רוח הקודש, ורוח הקודש לידי תחית המתים, ותחית המתים באה על ידי אליהו הנביא ז"ל. ויש בזה נוסחאות מחלופות ולא כתבתים.

ב. אגרת הרמב"ן ז"ל,(נוסח נדיר) שלחה לבנו מעכו לברצלונא. שמע בני מוסר אביך ואל תטוש תורת אמך, תתנהג תמיד לדבר בנחת כל דבריך, לכל אדם בכל עת, ובזה תנצל מן הכעס, שהיא מדה רעה להחטיא את האדם, וכמו שאמרנו רז"ל (נדרים כב.) כל הכועס כל מיני גהינם שולטים בו, שנאמר והסר כעס מלבך, העבר רעה מבשרך, ואין רעה אלא גהינם, שנאמר כל פעל ה' למענהו וגם רשע ליום רעה. וכאשר תנצל מן הכעס, תעלה על לבך מדה הענוה הטובה מכל הטוב, שנאמר עקב ענוה יראת ה' (משלי) ובעבור הענוה תעלה על לבך מדת היראה, כי תתן אל לבך תמיד מאין באת, ולאן אתה הולך, ושאתה רמה ותולעה בחייך, אף כי במותך, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון לפני מלך הכבוד, שנאמר בו הנה השמים ושמי השמים לא יכלכלוך (ס'מלכים) אף כי לבות בני האדם, ונאמר הלא את השמים ואת הארץ אני מלא נאום ה' (ס'ירמיהו) וכאשר תחשוב כל אלה, תירא מבוראך ותשמר מן החטא, ובמדות האלה תהיה שמח בחלקך המגיעך. וכאשר תתנהג במדת הענוה, להתבושש ולהתפחד ממנו ומן החטא, אז תשרה עליך רוח שכינה, וזיו וכבוד, וחיים חיי העולם הבא.

ועתה בני דע וראה כי המתגאה לבו על הבריות, הוא מורד במלכות שמים, כי מתפאר הוא בלבוש מלכות שמים יתברך שמו, שנאמר ה' מלך גאות לבש(תה' צ"ג) ולמה יתגאה לב האדם, אם בעושר, ה' מוריש ומעשיר. ואם בכבוד, הלא לאלהים הוא, שנאמר והעושר והכבוד מלפניך (דה"י) ואיך יתפאר בכבוד קונו. ואם בחכמה, מסיר שפה לנאמנים וטעם זקנים יקח, נמצא כי הכל שוה לפני המקום, כי באפו משפיל הגאים, וברצונו מגביה שפלים, ועל כן השפיל עצמך וינשאך המקום ברוך הוא.

ולכן אפרש לך איך תתנהג במדת הענוה ללכת בה תמיד, כל דבריך יהיו בנחת, וראשך כפוף, ועיניך יביטו למטה לארץ. ולבך למעלה, ואל תביט בפני אדם בדברך אתו, וכל אדם יהיה גדול בעיניך, אם עשיר ואם חכם עליך לכבדו, ואם רש יהיה ואתה עשיר ממנו, או שאתה חכם ממנו, חשוב בלבך כי אתה חייב ממנו, והוא זכאי ממך, שאם הוא חוטא הוא שוגג, ואתה מזיד.

בכל מעשיך ודבריך ומחשבותיך, ובכל עת תחשוב כלבך כי אתה עומד לפני המקום ושכינתו עליך, כי כבודו מלא עולם, ודבריך יהיו באימה ויראה כעבד לפני רבו, הקדוש ברוך הוא.

והוי זהיר לקרות בתורה תמיד, אשר תוכל לקיים אותה, וכאשר תקום מן הספר, חפש באשר למדת אם יש בו שתוכל לקיימו, ופשפש במעשיך תמיד בבוקר ובערב, ובזה יהיו בל ימיך בתשובה, והסר כל דבר מלבך בעת התפילה, והכן לבך לפני המקום, וחשוב הדבר קודם שתוציאנו מפיך, וכן תעשה כל ימיך בכל דבר ולא תחטא, ובזה יהיו מעשיך ותפילתך זכה וברה ונקיה, מכוונת ומקובלת לפני המקום, שנאמר תכין לבם תקשיב אזנך(תה' י') תקרא האגרת הזאת פעם אחת בשבוע, לא תפחות, לקיימה וללכת בה תמיד אחר השי"ת, למען תצליח בכל דרכיך ותזכה לעוה"ב הצפון לצדיקים, וביום שתקראנה יענוך מן השמים, כאשר יעלה על לבבך לשאול עד עולם, עכ"ל

ג. כתב הרב יצחק דמן עכו ז"ל, מפי הרב משה ז"ל, תלמידו של הרב יוסף גיקאטילייא ז"ל, ששמע מפי רבו הרב יוסף הנזכר, כי האיש אשר ידבנו לבו לתקן מדותיו, ולישר דרכיו ומעשיו, ולרדוף אחר הענוה בתכלית השלימות, להיות עלוב ולא עולב, שומע חרפתו, ואינו משיב, מיד תשרת עליו השכינה, ולא יצטרך ללמוד מבשר ודם, כי רוח אלהים תלמדנו.

ד. מצאתי כתוב, כי נמצא כתוב במסכת כלה פרק הוי דן את דבריו וכולי, אמר אבא אליהו ז"ל, לעולם אין התורה מתפרשת אלא תמי שאינו קפדן, ואף אני איני נגלה אלא למי שאינו קפדן, אשרי מי שפגע בו, ומי שישב עמו, שמובטח לו שהוא בן עוה"ב.

ה. כתוב בספר ברית המנוחה, בדרך הראשונה וז"ל: החכמה נתנה פניה בשלשה מקומות, הראשון לעבר צפון מקום הגבורה, והשפילה גאותה, ועמדה מתחרדת לפני מגדילה, ונקרא המקום ההוא מקום היראה היא תבערה, והוא שם אגלא הכולל בתורה, פועל פעולות בלי טהרה, נמשכים בקו היראה. והמקום השני שנתנה פניה הוא מקום הענוה, ונקרא שמו שם המנוחה, והוא שם יהדראיל אלהי ישראל. והמקום השלישי הוא מקום השמחה, ונקרא שמו מפרישמיה. ושלשה המעלות האלו היראה והענוה והשמחה, מי שירצה ללמוד חכמה, יהיה דבוק בשלשה מעלות האלו, שיהיה ירא חטא, ועניו, ושמח בחלקו, וכאשר יגיע לתבונות שלשה המעלות האלו, ישיג החכמה.

ו. אמר המתבודד, הרוצה לזכות אל ההתבודדות, למען תנוח עליו השלום, צריך שיקיים שלשה דברים אלו, ויתרחק מהפכם, ואז ינוח עליו השלום בחייו, וכל שכן אחר מותו, ואלו הם: שיהיה שמח בחלקו, ושיאהב ההתבודדות לבדו ושיברח מן השררה והכבוד.

ז. כתוב בספר החסידים (סימן שס"ג) הזהיר לדבר אמת בכל עניניו לגמרי, חלומותיו מתקיימין כנבואה ממש.

ח. מעשה באיש אחד, שהיה מתענה רוב הימים, ועושה כמה צדקות, ומשיא כמה יתומים, אבל היה רודף אחר השררה, ובא אצל המתבדדים שהגיעו אל מעלת הנבואה, ואמר אל הגדול שבהם, אדוני בחסדך הודיעני טעם זה, למה אחר שעשיתי כל מעשים טובים האלה, למה לא זכיתי למדרגת הנבואה לומר עתידות כמוך. אמר לו, קח לך כיס מלא אגוזים ותאנים, ותלהו על צוארך, ולך אל רחוב העיר בפני גדולי העיר ונכבדיה, וקבץ נערים, ואמור להם, הרוצה שאתן להם תאנים ואגוזים, יבוא ויכה אותי בידו על צוארי, ואח"כ על לחיי, ואם כן תעשה פעמים רבות, שוב לי, ואני אדריכך בדרך השגת האמת, אמר לו אדיני, ואיך יתכן זה לאיש נכבד כמוני, אמר לו, וכי דבר זה גדול בעיניך, אין זה אלא הדרך הקלה שתצטרך לעשות אם תרצה שנפשך תראה אור האמת, מיד עמד והלך לו בפחי נפש.

ט. העיר לי הרב אליהו וידאש ז"ל בעל ספר ראשית חכמה, בשם רבו הרב משה קורדוואירו ז"ל בעל ספר פרדס רמונים, שכל הרוצה לידע מבוקשו, ירגיל עצמו בקדושה וטהרה וביראת חטא, ובפרט באותו יום, ובלילה אחר שיאמר סדר הקריאת שמע שעל מטתו, יתבודד מעט בשכלו בלי הרהורים אחרים כלל, ואח"כ יהרהר ויחשוב בשאלתתו עד שתפול עליו השינה ויישן, ויהיה בבית יחיד במקום שלא יעירו ויקיצו אותו שום אדם, ואז ישיבו לו שאלתו בתוך השינה, ויזהר שלא יפסיקהו משינתו.

י. כתב הרב יצחק דמן עכו ז"ל, מתנאי הפרישות וההתבודדות, שיתרחק מן האשמות והזדונות והפשעים הגורמים סילוק אור השכינה מן הנפש החוטאת, כי בני האדם אם הם רעים, יפסיקו בין נפשם ובין אור השכינה, וישארו בחשך ואפילה, ואם הם טובים, ימצא עמהם זיו אור השכינה.


חלק הרביעי של הספר הידוע שערי קדושה של הרב חיים ויטאל ז"ל וחסר בדפוס

שערי קדושה

הרב חיים ויטאל זצ"ל

חלק הרביעי

השער הראשון

בתנאים הצריכים שיהיו באדם לשיהיה ראוי להשיג

א. רבי פנחס בן יאיר אומר, זריזות מביא לידי נקיות, ונקיות לידי טהרה, וטהרה לידי פרישות, ופרישות לידי קדושה, וקדושה לידי ענוה, וענוה לידי יראת חטא, ויראת חטא לידי רוח הקודש, ורוח הקודש לידי תחית המתים, ותחית המתים באה על ידי אליהו הנביא ז"ל. ויש בזה נוסחאות מחלופות ולא כתבתים.

ב. אגרת הרמב"ן ז"ל,(נוסח נדיר) שלחה לבנו מעכו לברצלונא. שמע בני מוסר אביך ואל תטוש תורת אמך, תתנהג תמיד לדבר בנחת כל דבריך, לכל אדם בכל עת, ובזה תנצל מן הכעס, שהיא מדה רעה להחטיא את האדם, וכמו שאמרנו רז"ל (נדרים כב.) כל הכועס כל מיני גהינם שולטים בו, שנאמר והסר כעס מלבך, העבר רעה מבשרך, ואין רעה אלא גהינם, שנאמר כל פעל ה' למענהו וגם רשע ליום רעה. וכאשר תנצל מן הכעס, תעלה על לבך מדה הענוה הטובה מכל הטוב, שנאמר עקב ענוה יראת ה' (משלי) ובעבור הענוה תעלה על לבך מדת היראה, כי תתן אל לבך תמיד מאין באת, ולאן אתה הולך, ושאתה רמה ותולעה בחייך, אף כי במותך, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון לפני מלך הכבוד, שנאמר בו הנה השמים ושמי השמים לא יכלכלוך (ס'מלכים) אף כי לבות בני האדם, ונאמר הלא את השמים ואת הארץ אני מלא נאום ה' (ס'ירמיהו) וכאשר תחשוב כל אלה, תירא מבוראך ותשמר מן החטא, ובמדות האלה תהיה שמח בחלקך המגיעך. וכאשר תתנהג במדת הענוה, להתבושש ולהתפחד ממנו ומן החטא, אז תשרה עליך רוח שכינה, וזיו וכבוד, וחיים חיי העולם הבא.

ועתה בני דע וראה כי המתגאה לבו על הבריות, הוא מורד במלכות שמים, כי מתפאר הוא בלבוש מלכות שמים יתברך שמו, שנאמר ה' מלך גאות לבש(תה' צ"ג) ולמה יתגאה לב האדם, אם בעושר, ה' מוריש ומעשיר. ואם בכבוד, הלא לאלהים הוא, שנאמר והעושר והכבוד מלפניך (דה"י) ואיך יתפאר בכבוד קונו. ואם בחכמה, מסיר שפה לנאמנים וטעם זקנים יקח, נמצא כי הכל שוה לפני המקום, כי באפו משפיל הגאים, וברצונו מגביה שפלים, ועל כן השפיל עצמך וינשאך המקום ברוך הוא.

ולכן אפרש לך איך תתנהג במדת הענוה ללכת בה תמיד, כל דבריך יהיו בנחת, וראשך כפוף, ועיניך יביטו למטה לארץ. ולבך למעלה, ואל תביט בפני אדם בדברך אתו, וכל אדם יהיה גדול בעיניך, אם עשיר ואם חכם עליך לכבדו, ואם רש יהיה ואתה עשיר ממנו, או שאתה חכם ממנו, חשוב בלבך כי אתה חייב ממנו, והוא זכאי ממך, שאם הוא חוטא הוא שוגג, ואתה מזיד.

בכל מעשיך ודבריך ומחשבותיך, ובכל עת תחשוב כלבך כי אתה עומד לפני המקום ושכינתו עליך, כי כבודו מלא עולם, ודבריך יהיו באימה ויראה כעבד לפני רבו, הקדוש ברוך הוא.

והוי זהיר לקרות בתורה תמיד, אשר תוכל לקיים אותה, וכאשר תקום מן הספר, חפש באשר למדת אם יש בו שתוכל לקיימו, ופשפש במעשיך תמיד בבוקר ובערב, ובזה יהיו בל ימיך בתשובה, והסר כל דבר מלבך בעת התפילה, והכן לבך לפני המקום, וחשוב הדבר קודם שתוציאנו מפיך, וכן תעשה כל ימיך בכל דבר ולא תחטא, ובזה יהיו מעשיך ותפילתך זכה וברה ונקיה, מכוונת ומקובלת לפני המקום, שנאמר תכין לבם תקשיב אזנך(תה' י') תקרא האגרת הזאת פעם אחת בשבוע, לא תפחות, לקיימה וללכת בה תמיד אחר השי"ת, למען תצליח בכל דרכיך ותזכה לעוה"ב הצפון לצדיקים, וביום שתקראנה יענוך מן השמים, כאשר יעלה על לבבך לשאול עד עולם, עכ"ל

ג. כתב הרב יצחק דמן עכו ז"ל, מפי הרב משה ז"ל, תלמידו של הרב יוסף גיקאטילייא ז"ל, ששמע מפי רבו הרב יוסף הנזכר, כי האיש אשר ידבנו לבו לתקן מדותיו, ולישר דרכיו ומעשיו, ולרדוף אחר הענוה בתכלית השלימות, להיות עלוב ולא עולב, שומע חרפתו, ואינו משיב, מיד תשרת עליו השכינה, ולא יצטרך ללמוד מבשר ודם, כי רוח אלהים תלמדנו.

ד. מצאתי כתוב, כי נמצא כתוב במסכת כלה פרק הוי דן את דבריו וכולי, אמר אבא אליהו ז"ל, לעולם אין התורה מתפרשת אלא תמי שאינו קפדן, ואף אני איני נגלה אלא למי שאינו קפדן, אשרי מי שפגע בו, ומי שישב עמו, שמובטח לו שהוא בן עוה"ב.

ה. כתוב בספר ברית המנוחה, בדרך הראשונה וז"ל: החכמה נתנה פניה בשלשה מקומות, הראשון לעבר צפון מקום הגבורה, והשפילה גאותה, ועמדה מתחרדת לפני מגדילה, ונקרא המקום ההוא מקום היראה היא תבערה, והוא שם אגלא הכולל בתורה, פועל פעולות בלי טהרה, נמשכים בקו היראה. והמקום השני שנתנה פניה הוא מקום הענוה, ונקרא שמו שם המנוחה, והוא שם יהדראיל אלהי ישראל. והמקום השלישי הוא מקום השמחה, ונקרא שמו מפרישמיה. ושלשה המעלות האלו היראה והענוה והשמחה, מי שירצה ללמוד חכמה, יהיה דבוק בשלשה מעלות האלו, שיהיה ירא חטא, ועניו, ושמח בחלקו, וכאשר יגיע לתבונות שלשה המעלות האלו, ישיג החכמה.

ו. אמר המתבודד, הרוצה לזכות אל ההתבודדות, למען תנוח עליו השלום, צריך שיקיים שלשה דברים אלו, ויתרחק מהפכם, ואז ינוח עליו השלום בחייו, וכל שכן אחר מותו, ואלו הם: שיהיה שמח בחלקו, ושיאהב ההתבודדות לבדו ושיברח מן השררה והכבוד.

ז. כתוב בספר החסידים (סימן שס"ג) הזהיר לדבר אמת בכל עניניו לגמרי, חלומותיו מתקיימין כנבואה ממש.

ח. מעשה באיש אחד, שהיה מתענה רוב הימים, ועושה כמה צדקות, ומשיא כמה יתומים, אבל היה רודף אחר השררה, ובא אצל המתבדדים שהגיעו אל מעלת הנבואה, ואמר אל הגדול שבהם, אדוני בחסדך הודיעני טעם זה, למה אחר שעשיתי כל מעשים טובים האלה, למה לא זכיתי למדרגת הנבואה לומר עתידות כמוך. אמר לו, קח לך כיס מלא אגוזים ותאנים, ותלהו על צוארך, ולך אל רחוב העיר בפני גדולי העיר ונכבדיה, וקבץ נערים, ואמור להם, הרוצה שאתן להם תאנים ואגוזים, יבוא ויכה אותי בידו על צוארי, ואח"כ על לחיי, ואם כן תעשה פעמים רבות, שוב לי, ואני אדריכך בדרך השגת האמת, אמר לו אדיני, ואיך יתכן זה לאיש נכבד כמוני, אמר לו, וכי דבר זה גדול בעיניך, אין זה אלא הדרך הקלה שתצטרך לעשות אם תרצה שנפשך תראה אור האמת, מיד עמד והלך לו בפחי נפש.

ט. העיר לי הרב אליהו וידאש ז"ל בעל ספר ראשית חכמה, בשם רבו הרב משה קורדוואירו ז"ל בעל ספר פרדס רמונים, שכל הרוצה לידע מבוקשו, ירגיל עצמו בקדושה וטהרה וביראת חטא, ובפרט באותו יום, ובלילה אחר שיאמר סדר הקריאת שמע שעל מטתו, יתבודד מעט בשכלו בלי הרהורים אחרים כלל, ואח"כ יהרהר ויחשוב בשאלתתו עד שתפול עליו השינה ויישן, ויהיה בבית יחיד במקום שלא יעירו ויקיצו אותו שום אדם, ואז ישיבו לו שאלתו בתוך השינה, ויזהר שלא יפסיקהו משינתו.

י. כתב הרב יצחק דמן עכו ז"ל, מתנאי הפרישות וההתבודדות, שיתרחק מן האשמות והזדונות והפשעים הגורמים סילוק אור השכינה מן הנפש החוטאת, כי בני האדם אם הם רעים, יפסיקו בין נפשם ובין אור השכינה, וישארו בחשך ואפילה, ואם הם טובים, ימצא עמהם זיו אור השכינה.


שערי קדושה · ד · א · >>