שולחן ערוך יורה דעה שג א

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


שולחן ערוך יורה דעה · שג · א · >>

מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז ש"ך באר היטב באר הגולה

שולחן ערוך

הרואה כלאים של תורה על חבירו -- אפילו היה מהלך בשוק -- קופץ לו וקורעו מעליו מיד. ואפילו היה רבו. (וי"א דאם היה הלובש שוגג אין צ"ל לו בשוק דמשום כבוד הבריות ישתוק ואל יפרישנו משוגג) (טור בשם הרא"ש).

ואם היה של דבריהם -- אינו קורעו מעליו ואינו פושטו בשוק עד שמגיע לביתו. (וכן בבית המדרש אין צריך למהר לצאת) (טור). ואם היה של תורה -- פושטו מיד:

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(א) ואפי' היה רבו. דבמקום שיש חילול השם אין חולקין כבוד לרב וע"ל סי' רמ"ב סכ"ב:


(ב) דאם היה הלובש שוגג. דהיינו שאינו יודע כלל שהוא כלאים אבל אם אחר שמצאו ישהנו עליו נמצא שהוא משהה אותו במזיד עליו. כן משמע בטור וכ"כ ב"י:


(ג) אין צריך לומר לו בשוק. עד שיגיע לביתו:באר היטב

(א) שוגג:    היינו שאינו יודע כלל שהוא כלאים אבל אם אחר שמצאו ישהנו עליו נמצא שהוא משהה אותו במזיד עליו כן משמע בטור וכ"כ ב"י. ש"ך.▲ חזור לראש