שולחן ערוך יורה דעה קמ א

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


שולחן ערוך יורה דעה · קמ · א

דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה

שולחן ערוך

אלילים ומשמשיה ותקרובתה אוסרים בכל שהוא. שאם נתערב אחד מהם אפי' באלף -- כולן אסורות.

ואם אחד מהתערובות הראשון נתערב בשנים אחרים ונפל מהג' אחד לב' אחרים -- הרי אלו האחרים מותרים.

וכן אם אחד מהתערובות הראשון נפל לים או נשרף בענין שנאבד מהעולם -- כל הנשארים מותרים ליהנות בהם שנים שנים ביחד אבל לא האחד לבדו. ובלבד שלא יהנה אדם אחד מכולם. ויש מי שאוסר אלא אם כן נפלו שתים לים הגדול או נשרפים.

(ועיין לעיל סימן ק"י):

מפרשים

 

ש"ך - שפתי כהן

(א) ומשמשיה. ונויה:

(ב) נתערב בשנים אחרים. מותרים כ"כ הטור וכ"כ הרמב"ם פ"ז מהל' עבודת כוכבים והמחבר שלא התיר אלא התערובות הג' אזיל לטעמיה שבכסף משנה שם האריך להקשות ממ"ש הרמב"ם פרק ט"ז מהל' מ"א גבי רמוני בדן ושאר דברים החשובים דלא שרו אלא התערובת ג' והבין שדבריו סותרין זא"ז ולעיל סימן ק"י ס"ח בדברים החשובים פסק המחבר דלא שרי אלא התערובות הג' ולזה אסר גם כאן התערובות השני אבל כבר כתבתי לעיל סימן ק"י ס"ק נ"א דדברי הרמב"ם הם ברורים ואינם סותרים זה את זה כלל ובכאן שרי התערובות השני לכ"ע ועיין עוד שם יתר הדברים פרטי הדינים השייכים לסימן זה שנתבארו שם על נכון: 

ט"ז - טורי זהב

ואם אחד מהתערובות כו'. זה נתבאר סי' ק"י ס"ח גם מה שכתוב כאן שאסור להנות לאחד מכולם נתבאר שם: 

באר היטב

(א) מהג': כ' הש"ך דהמחבר לטעמיה אזיל דס"ל בסי' ק"י דלא שרי אלא תערובות הג' אבל כבר כתבתי שם דבכאן שרי התערובות השני לכ"ע וע"ש יתר הדברים פרטי דינים השייכים לסימן זה שנתבאר שם על נכון עכ"ל.

פירושים נוספים


▲ חזור לראש