לדלג לתוכן

שולחן ערוך חושן משפט תח א

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

אין הנזיקים משתלמים אלא בראיה ברורה ובעדים כשרים

(ואין מקבלין העדות אלא בפני בעל דין אפי' היה הוא ועדיו חולים) (נ"י פוק כיצד):

מפרשים

 

סמ"ע - מאירת עיניים

אלא בראי' ברורה:    כן הוא במשנ' והרמב"ם בפ"ח מהל' נ"מ מסיק וכתב בזה והביאו הטור כאן ז"ל של"ת הואיל ואין מצוי בארוות הסוסים ובגדרות הצאן אלא הרועים והעבדים וכיוצא בהם אם העידו ששור זה נגח או היזק לאדם שומעין להן קמ"ל דאין הדבר כן אלא לעולם אין מחייבין ממון אלא ע"פ עדים כשרים ויעידו בב"ד ויחייבו ב"ד המזיק לשלם ועד"ר מ"ש בשם ת"ה ע"ז וכתבו מור"ם ז"ל לעיל בהג"ה ש"ע בס"ס ל"ה דמכח תקנה יכולין להעיד ועוד כתב הטור כאן בשם ר"י דקמ"ל המשנ' הנ"ל בזה דאפי' שור עכו"ם שנגח לשור של ישראל אין דנין אותו אלא בעדים כשרים עכ"ל:
 

באר היטב

(א) ברורה:    בטור הביא לשון הרמב"ם בזה שכתב וז"ל של"ת הואיל ואין מצוי בארוות הסוסים ובגדרות הצאן אלא הרועים והעבדים וכיוצא בהם אם העידו ששור זה נגח או הזיק לאדם שומעין להן קמ"ל דאין הדבר כן אלא לעולם אין מחייבין ממון אלא ע"פ עדים כשרים ויעידו בב"ד ויחייבו ב"ד המזיק לשלם וע"ל סוף סימן ל"ה בהג"ה דמכח תקנה יכולין להעיד ע"ש ועוד כת' הטור בשם ר"י דקמ"ל בזה דאפילו שור עובד כוכבים שנגח לשור של ישראל אין דנין אותו אלא בעדים כשרים עד כאן לשונו. סמ"ע.

פירושים נוספים


▲ חזור לראש