שולחן ערוך חושן משפט ו א

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


שולחן ערוך חושן משפט · ו · א

דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: מאירת עיניים (סמ"ע) · שפתי כהן (ש"ך) · טורי זהב (ט"ז) · באר היטב · קצות החושן · באר הגולה · פתחי תשובה

שולחן ערוך

אין הדיינים יושבים לדון בדין פחות משוה פרוטה. ואם הוזקקו לשוה פרוטה -- גומרים דינם אפילו לפחות משוה פרוטה.

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

פחות משוה פרוטה:    דלא אקרו ממון לענין גזל ועד"ר:

גומרים דינם אפילו לפחות משוה וכו':    ופי' אפילו כשנתבע אחר גמר דינו תובע להתובע טענה שהיא פחותה משוה פרוטה והטעם דחד דין מיקרי דהא אם יזכה הנתבע בתביעתו ינכה אותו להתובע במה שתבעו ממנו וכ"פ רש"י והכ"מ ע"ש ועפ"ר ונראה דמשום הכי שינה המחבר מלשון הרמב"ם שכ' גומרים דינו והוא כתב גומרים דינם ללמדינו בפירוש דגם לנתבע שומעין וגומרין אותו:

אפילו לפחות משוה פרוטה:    המחבר סתם כדעת הרמב"ם ולאפוקי הרא"ש שחולק עמו וכמו שכ' הטור בשמו ואזיל לשיטתו שבב"י הביא ראיה לדברי הרמב"ם מהגמרא ועד"ר שם כתבתי הנ"ל לע"ד דאדרבה דברי הרא"ש מדוקדקים מהגמרא ושאין ראיית ב"י ראיה ועפ"ז נראה לע"ד דהלכה כהרא"ש דאפי' הוזקקו לשוה פרוטה אין גומרין לפחות מש"פ עיין שם ודו"ק:

ש"ך - שפתי כהן

(א) פחות מש"פ כו' ובכלים נזקקים לפחות מש"פ כדלקמן סי' פ"ח ס"ג כ"כ הר"ן פ' שבועות הדיינים ומביאו ב"י ר"ס פ"ח וכן משמע בר' ירוח' נ"ג ח"ב וברמב"ם פ"ג מטוען ומביא המחבר לשונו סי' פ"ח ס"ג וה' מיהו לחולקים שם הביאם שם בסמ"ע ס"ק ה' דבפחות מש"פ לא מחשב ממון אף בכלים נראה דה"ה הכא ע"ש ודו"ק:

(ב) ואם הוזקקו לש"פ וכ"כ הב"ח:

(ג) גומרין אפי' לפחות מש"פ וכ"פ הסמ"ג והסמ"ע פסק כהרא"ש דאפי' הוזקקו לש"פ אין גומרין לפחות מש"פ וכ"כ ר"י נ"ג ח"ב עיין בס' א"א דף ע"ד:באר היטב

(א) פרוטה:    דלא איקרי ממון לענין גזל ואם תובעו כלי פחות מש"פ ע"ל סי' פ"ח ס"ג.

(ב) גומרים:    והסמ"ע פסק כהרא"ש דאפי' הוזקקו לש"פ אין גומרין לפחות מש"פ.קצות החושן

(א) פחות משוה פרוטה. ולענין כלים הפחותים מש"פ אם נזקקין עליהם עיין ש"ך דתלי לה במחלוק' שבין הרמב"ם והרא"ש סימן פ"ח:פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על חושן משפט לחץ כאן▲ חזור לראש