שולחן ערוך אורח חיים שפט א

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


שולחן ערוך אורח חיים · א

שולחן ערוך אורח חיים · שפט · א

דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · מגן אברהם · באר היטב · משנה ברורה · ביאור הלכה · כף החיים · באר הגולה

שולחן ערוך

עכו"ם הדר במבוי ויש לו חלון אחורי ביתו פתוח לבקעה או לקרפף אפילו אין בו אלא ארבעה טפחים על ארבעה טפחים אינו אוסר על בני מבוי אפילו מכניס ומוציא גמלים וקרונות דרך המבוי כל היום שחפץ יותר באותו שפתוח לו מאחוריו לבדו שיש לו אויר והוי פתחו למבוי כמו שאינו רגיל שאינו אוסר והוא שיש בבקעה או בקרפף יותר מסאתים אבל אם אין בו אלא סאתים קטן הוא ולא ניחא ליה ביה וישראל שיש לו פתח למבוי ופתח מאחוריו לקרפף ושכח ולא עירב אם הקרפף יותר מסאתים אוסר לפי שאינו ראוי לו ואינו מסתלק מן המבוי ואם הוקף לדירה אפילו יותר מסאתים אינו אוסר כיון שראוי לו ויש מי שאומר דאדרבה אם הוקף לדירה אפילו בית סאתים אוסר שכיון שהוקף לדירה אין בו אויר ואינו חפץ בו להסתלק בשבילו מן המבוי.

מפרשים

מגן אברהם

(א) יותר מסאתים אוסר כו':    צ"ע דאפי' בית סאתים אסור דאינו ראוי לו דאסור להוציא מבית לקרפף כמ"ש סימן שע"ב ואפשר כיון דשרי לטלטל בתוכו ניחא ליה ביה משא"כ ביותר מסאתים:

באר היטב

משנה ברורה

(א) ויש לו חלון וכו' - וכ"ש אם הוא פתח גמור:

(ב) דרך המבוי - ר"ל דרך הפתח הפתוח למבוי:

(ג) כמו שאינו רגיל - ר"ל כמו חצר הפתוח לשני מבואות ובפתח אחד אינו רגיל לצאת ולבוא דרך בו למבוי אינו אוסר על אותו המבוי וכדלעיל בסימן שפ"ו ס"ט:

(ד) קטן הוא ולא ניחא וכו' - ובאופן זה אפילו היה פתח גדול פתוח להן ג"כ אינו מתבטל עי"ז הפתח שבמבוי ואוסר על בני המבוי והוא שרגיל יותר בהפתח שהוא לצד המבוי:

(ה) שאינו ראוי לו - שהוא כרמלית ואין מטלטלין בו אלא בתוך ד"א [משא"כ במבוי שמותר לטלטל בכולו] אבל אם הוא רק בית סאתים או פחות כיון דמותר לטלטל בתוכו ניחא ליה ביה טפי ואע"ג דלגבי עכו"ם חשיב בית סאתים זוטרא לגבי ישראל נפיש דהא בשבת ליכא הוצאת משואות יתירין וסגי בהכי ונפיש אוירא ממבוי:

(ו) ויש מי שאומר וכו' - הוא דעת התוספות לבד דס"ל דמוקף לדירה גרע טפי כיון דאין בו אויר כ"כ והא דנקט אפילו ב"ס אע"ג דלדידהו ב"ס גרע טפי שאין בו אויר כ"כ מ"מ נקט הכי הואיל דכשלא הוקף לדירה ב"ס עדיף טפי מן יותר מב"ס ולכך קאמר דכשהוקף לדירה אוסר אפילו ב"ס וה"ה יותר מסאתים:

ביאור הלכה

(*) או לקרפף:    נ"ל שלא התירו אפילו בשיש לו קרפף אלא בקרפף דומיא דבקעה שהוא פתוח למקום אחר דאלו בשאין לו פתח אלא כלפי ביתו האיך יסתלק מן המבוי והרי אינו יכול לצאת לשוק ולעשות צרכיו חוץ לביתו אלא דרך מבוי [ריטב"א] ולפלא שלא הביאוהו האחרונים:.

(*) והוא שיש בבקעה או בקרפף יותר מסאתים:    לכאורה בגמרא וכן ברמב"ם לא נזכר הנ"מ בין יתר מב"ס לב"ס רק לענין קרפף נוכל לומר דלענין בקעה שפתוח לכל צד אפילו בקעה קטנה שאין בו כ"א ב"ס ג"כ ניחא ליה ביה טפי מן הפתח שפתוח למבוי משום דנפיש אוירה טפי ועיין:.

(*) ויש מי שאומר:    והלכה כדעה הראשונה שכן הוא דעת רש"י והרמב"ם והרה"מ ולפיכך הכי נקטינן [ב"י]:.פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש