שולחן ערוך אורח חיים קס ז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · שולחן ערוך אורח חיים · קס · ז · >>

מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז מגן אברהם באר היטב משנה ברורה ביאור הלכה כף החיים באר הגולה

שולחן ערוך

חמי טבריה יכול להטביל בהם את הידים אבל ליטול מהם בכלי לא ואם המשיך אותן בארץ דרך חריץ חוץ למקומם והפסיקן מהמעין הנובע אם יש בהם שיעור מקוה מטבילין בהם הידים ואם אין בהם שיעור מקוה לא ואם חריץ זה מימיו מחוברים למי המעין הנובע חם לרש"י והרשב"א אין מטבילין בו את הידים ולהרב רבינו יונה מטבילין בו את הידים

מפרשים

מגן אברהם

(ט) חריץ:    היינו חריץ שבקרקע דלאו שאובין הם עיין סי' קנ"ט ס"ז:


(י) אין בהם שיעור:    ואפי' להמכשירין בסי' קנ"ט סי"ד הכא פסול דגזרי' חריץ אטו מנא וכ"כ בלבוש ובגמ' דלא כע"ת:


(יא) אין מטבילין:    דגזרינן אטו מנא והרר"י סבר דדוק' כשאין מחוברין דפסולים לטבילת הגוף גזרי' אם יטבול בו הידים יטול בו ג"כ הידים אבל מחוברים דטובל בהם כל גופו כ"ש ידיו ליכא למיגזר:

באר היטב

משנה ברורה

(כח) להטביל בהם:    ככל מעינות דחמי טבריא מעין הוא. ואפילו אין בהם מ' סאה וכנ"ל בסימן קנ"ט סי"ד:


(כט) אבל ליטול מהם וכו':    ואפי' ממעין גדול שיש בו מ' סאה:


(ל) בכלי לא:    ואפי' בנצטננו אסור משום דאינם ראוין לשתיית כלב וכדלקמיה:


(לא) דרך חריץ:    שבקרקע וה"ה אם הלך דרך צינור אם אין עליו שם כלי [פמ"ג]:


(לב) והפסיקן:    מהמעין דאז בטל ממנו תורת מעין ואינו רק מקוה:


(לג) מטבילין בהם:    דהשתא כל גופו טובל בהם ידיו לא כ"ש:


(לד) ואם אין בהם וכו':    ואף להמכשירין לעיל בסי' קנ"ט סי"ד בפחות מארבעים סאה אף במקוה הכא בחמי טבריה מודו דגזרינן אם נבוא להטביל ידים היכא דאפסקינהו מהמעין יאמרו דהמים של חמי טבריה הם כשאר מים ויבואו ליטול מהם אף בכלי:


(לה) אין מטבילין:    דגם בזה גזרו שמא יבוא ליטול גם בכלי כיון דאפסקינהו ממקומן ואין בהם עצמם ארבעים סאה ודעת הרר"י כיון דמחוברת למי המעין וכשר אף לטבילת גופו שוב לא שייך למגזר שמא יבוא ליטול אף בכלי:

ביאור הלכה

▲ חזור לראש