שו"ת רדב"ז/תשצא

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

שאלת ממני לבאר לך דבור התוספות פרק איזהו נשך לעבור עליו בשני לאוין. וא"ת ולוקמיה בגזל גופיה ולעבור עליו בשני לאוין. וי"ל משום דלא לקי אלאו דגזל משום דנתק לעשה אבל כי מוקמינן ליה אכובש שכר שכיר באם אינו ענין לקי שפיר. וק"ל וכי מהדר קרא לאפושי מלקיות. וי"ל דלעולם מהדרינן לאוקומיה קרא בחדוש ואי הוה מוקים ליה אלאו דלא תגזול אין בו חדוש כלל אלא לעבור עליו בשני לאוין אבל השתא דמוקי ליה אכובש שכר שכיר אשמעינן חדושא דלקי תרתי חדא משום לא תגזול ומשום לא תעשוק. אלא דאכתי קשה דכל לאו של ממון כיון דאיפשר בתשלומין אמאי לקי עליה אע"ג דלא נתקו הכתוב לעשה בהדיא מ"מ הרי נתן לתשלומין ומצי למימר הריני פורע מה שעשקתי ואיני לוקה ואפי' אם אינו יכול לפרוע השתא מצי למימר למחר ולמחרתו אפרע ואמאי לקי. וכן היא הסכמת רוב המפרשים דלא לקי. ובעיקר קושיין דאמאי לא אוקמיה בגזל גופיה ולעבור עליו בשני לאוין איכא לתרוצי דמשום דכתיב רעך סמיך ללא תעשוק וללא תגזול ואתי למעוטי עכו"ם ואי הוה מוקמינן ליה בגזל גופיה לא איצטריכינן ליה דמהיכא תסק אדעתין דגזלו של כותי אסור דהוצרך הכתוב להתירו ומשום הכי מוקמינן ליה בעושק שכר שכיר דסד"א כיון דטרח העכו"ם יהיה אסור לעשוק שכירותו קמ"ל רעך ולא עכו"ם וחד רעך קאי אתרוייהו. והשתא הך צריכותא דפרק המקבל לא הוה צריכינן ליה דפשיטא דגזל העכו"ם מותר אלא הכי קאמר אפילו אי הוה כתיב קרא בגזל בהדיא למעט עכו"ם איכא צריכותא אבל קושטא הוא דליכא קרא בגוזל אלא תרוייהו בעושק דלמעט גזל העכו"ם לא צריך קרא. והתוספות לא ניחא להו בהכי משום דס"ל דאיכא מלקות בעושק שכר שכיר ומוקמינן קרא בחדושא וכדכתיבנא לעיל. והראב"ד ז"ל פירש וז"ל אבל לאו דגזל כיון דאתי מעניינא אוקמיה לעבור עליו בשני שמות לכובש שכר שכיר ולאו משום דמייתר שהרי לגזל עצמו לעבור עליו משום גזל הוא צריך אלא משום דבעניינא דשכיר כתיב ודבר למד מעניינו. ובפרק המקבל נמי אמרינן דכובש שכר שכיר עובר בה' שמות ולא תגזול חד מינייהו וכל הנך לאוי לאו למלקות דהא איכא תשלומין ובני תשלומין נינהו ולאו בני מלקיות אלא איסור לאוי קאמרינן עכ"ל. משמע מדבריו דהך לאו דלא תגזול דרשינן ליה לגופיה ממש לעבור עליו משום גזל ומדכתביה גבי עשק דרשינן ליה נמי לכובש שכר שכיר והך צריכותא דעביד תלמודא בפרק המקבל מלאו דגזל ממש דכתיב לגופיה אלא דקשה מהיכן תיסק אדעתין דגזל העכו"ם אסור וצריך לתרץ כמו שמתרצים התוספות ז"ל. והנל"ד כתבתי: