שו"ת רדב"ז/תשנז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

שאלת מי שבא להדליק נר שבת וחנוכה אי זו מהם קודם:

תשובה זו במחלוקת כי בעל הלכות וקצת הגאונים ס"ל שמקדים נר חנוכה וקצת האחרונים כתבו שמקדים של שבת לסמוך על הכלל תדיר ושאינו תדיר תדיר קודם. ודעתי הפעוטה כדעת ההלכות לא מפני שאני סובר שהדלקת הנר הוי קבלת שבת אלא כיון שיש מי שסובר שהדלקת הנר הוי קבלת שבת ומה שהביאו ראיה מההיא דאמרינן הדלק המדליק ושוהה כדי לצלות דג קטן יש לדחות שיעור שהייה קאמר לא שהוא מותר לצלות דג קטן מ"מ כיון שיש בדבר מחלוקת אין לנו להכניס עצמנו בספק שבת משום תדיר ושאינו תדיר תדיר קודם ותו דברי הגאונים קבלה הוא. ותו כיון דחביבא ליה משום פרסומי ניסא ראוי להקדימה. תדע דאי לאו משום שלום ביתו הוה מקדימינן נר חנוכה אע"ג דזה תדיר וזה אינו תדיר. הילכך היכא דאית ליה לתרוייהו דאיכא שלום ביתו ראוי להקדים הדלקת נר חנוכה משום פרסומי ניסא הכי מסתברא לי אע"פ שאיני כדאי להכריע: