שו"ת רדב"ז/תשנ

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

שאלת על מי ששכר מלמד וחזר בו שחייב ליתן לו שכרו אם נותן לו שכרו משלם או כיושב ובטל שאינו דומה הבא מלא לבא ריקן:

תשובה הרשב"א ז"ל העלה דדמי לאוכלוסי דמחוזא דאי לא עבדי חלשי ונותן לו שכרו משלם (וקי"ל) [וקשיא לי] דאדרבא אמרינן למה נקרא שמה תושיה שמתשת כחו של אדם וליכא למימר דלא אמרינן הכי אלא בדברים הצריכין עיון דאנא חזינא מלמדי תינוקות טורחים הרבה ויגעים ותו דלהכל נקרא תושיה ולפיכך נ"ל דעיקר הטעם הוא דבזמן שהמלמד יושב ובטל נחלש כח הלימוד ודרכו וכשירצה לחזור ללמודו קשה עליו כי בהרגל הדבר לא יקשה עליו טרחו ולאו דחלשי גופייהו ממש אלא חלשי ממלאכתם וניחא להו להיות עוסק במלאכתו תדיר ולפיכך נותן לו שכרו משלם: