שו"ת רדב"ז/תשכז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

שאלת ממני אודיעך דעתי בקצת מלאכות שאין בהם צורך למועד ולא צורך האדם כגון הריגת זבובים ויתושים וכיוצא במלאכות אלו בחול המועד אם הם מותרים או אסורים:

תשובה מלאכות אלו ששאלת עליהם לא ימלטו מאחד מארבעה דרכים או שעושה אותן כמתעסק בעלמא או שאינו מתכוין לאותה מלאכה או שמתכוין אבל אינו צריך לאותה מלאכה או שמתכוין למלאכה וצריך לה. ואם הוא מתעסק בעלמא אין כאן איסור ואפי' בשבת ואם אינו מתכוין קי"ל כר' שמעון דאמר דבר שאין מתכוין מותר ואפי' בשבת ואם היא מלאכה שאינה צריכה לגופה דפסקו כר' יהודה דחייב עליה בשבת א"נ דצריך לגופה של מלאכה ומתכוין לה דחייב לכ"ע באלו שני מיני מלאכות יש מקום שאלה אם דינם בחול המועד כשבת או לא ותרווייהו הם צורך האדם דאע"ג דאינו צריך לגופה של מלאכה מ"מ צריך הוא לאותו מעשה שהוא עושה ומתכוין לו שאם לא [הרי הוא] מתעסק בעלמא. כבר ידעת דאיכא פלוגתא דרבוותא אם אסור מלאכה בחולו של מועד אי הוי מדאורייתא או מדרבנן ולדעת האומרים שאין מלאכה בחול המועד מן התורה והוא דעת הרב ז"ל אם המלאכות האלו עושה אותם תדיר ואינם לצורך המועד ולא לצורך האדם ולא דבר האבד ודאי אסורים שעיקר המלאכות שנאסרו הוא כדי שלא יהא כיום חול לכל דבר לפיכך אם חסר אחד מאלה יש להתיר וכ"ש במלאכה שאינה צריכה לגופה כיון דתליא בפלוגתא לענין שבת ולדעת האומר שהמלאכות בחול המועד אסורות מן התורה יש להחמיר אע"פ שאינו עושה אותה תדיר ואין להתיר אלא א"כ היא לצורך המועד ע"י שינוי ומלאכת הדיוט ואם הוא דבר האבד ובלבד שלא יהיה שם טרחא יתירה. כללא דמילתא אלו המלאכות אם עושה אותם כמתעסק או בלא כוונה מותר לכ"ע ואם היא מלאכה שאינה צריכה לגופה ואינו טורח בה שאינה תדירה מסתברא להתיר לדעת הרב. אבל אם היא מלאכה שמתכוין לה וצריכה לגופה מסתברא להחמיר בה אם אינה לצורך המועד או דבר האבד והריגת זבובים ויתושים אם הם מצערים את האדם פשיטא דמותר להרגן דאין לך צורך האדם גדול מזה ואע"ג דמצי להבריחם מיד יחזרו עליו ולפיכך מותר להרגן דאית בה תרתי לטיבותא שהיא מלאכה שאינה צריכה לגופה ויש בה צורך האדם: