שו"ת רדב"ז/תשיג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

שאלת ממני אודיעך דעתי על הא דקי"ל אחריות טעות סופר הוא ואפי' שלא נכתב הוי כאלו נכתב אם הוא כולל אפי' אחריות עכו"ם או דילמא לגבי ישראל הוי טעות סופר אבל לגבי עכו"ם צריך שיכתוב אחריות מפורש לפי שראית לאחד מחכמי הדור שפסק שאחריות טעות סופר הוא אפי' אחריות העכו"ם:

תשובה מתוך דבריך נראה שאם כתב אחריות בשטר שקבל עליו אחריות עכו"ם [ואין הדבר כן כי פיהם דיבר שוא וימינם ימין שקר ולעולם הם מעלילים עלילות ברשע להפסיד ממונם של ישראל] תדע שאם בא גזלן וגזל את השדה וכי נאמר שאחריות זה לא קבל עליו אלא אם יוציאו את השדה מידו בדין אבל אם יוציאו אותה שלא כדין לא קבל עליו הילכך אם עכו"ם יוציאו אותה מתחת ידו ע"י עלילות שלא כדיננו לא קבל עליו אחריות זה אפי' היכא שנכתב וכ"ש היכא דלא נכתב האחריות דפשיטא דלאו טעות סופר הוא לגבי עכו"ם עד שיפרש שמקבל עליו אחריות של עכו"ם ואין בכלל זה אלא אם יוציאו אותה בדיניהם אבל אם גזלה גזלן שלא כדיניהם לא קבל עליו והחכם אשר פסק כן טעה בדבר משנה וז"ל הרמב"ם פי"ט מהלכות מכירה אפי' מכר הקרקע בשטר ולא הזכיר בו האחריות הרי זה חייב באחריותן שאחריות שלא נזכר טעות סופר הוא במד"א כשהוציא את המקח מיד הלוקח בב"ד של ישראל כגון שהיה המקח וכו' והכל בב"ד ישראל אבל אם העכו"ם הוא שהוציא המקח מן הלוקח בין בדין המלך בין בערכאותיהם אין המוכר חייב באחריותו ואעפ"י שהעכו"ם טוען שהמוכר גנב חפץ זה או גזלה ממנו והביא עדי העכו"ם על כך אין המוכר חייב כלום שזה אונס הוא ואין המוכר חייב באחריות האונס ע"כ וכן פירש"י ז"ל עלה דהא דאמרינן אחוי טרפך ואשלם לך אחוי טרפך שבדין טרפוה ממך וכתב בעל מ"מ ואפי' היה הטורף ישראל אם טרף שלא כדין אינו חייב לו ע"כ. והכי פסק אמימר בפרק חזקת הבתים ויהיב טעמא משום דסתם עכו"ם אנס הוא [אשר פיהם דבר שוא וגו'] ומתוך פשיטות הדבר אני אומר שאין פותח ספר יטעה בזה ודילמא לא סיימוה קמיה כי הנושא אשר שאלו מלפניו היה בקרקע שהיו יכולין להוציאה מתחת ידו בדיננו אע"פ שהיה המערער עכו"ם כיון שהדין עמו כפי דין תורה חייב המוכר באחריות זה וכן יש לדקדק מלשון הרב שכתב בין בדין המלך בין בערכאות שלהם תידוק מינה אבל אם היה מוציאה מתחת יד הלוקח בדיננו חייב באחריותה. וטעמא דמסתבר כיון שמכר דבר שאינו שלו מן הדין דין הוא שיתחייב באחריותו אע"פ שלא נכתב בשטר כמאן דכתב דמי ואם על זה היה הפסק יפה פסק ואם על מה שבא בשאלה פסק דאחריות טעות סופר הוא הטועה: