שו"ת רדב"ז/תרצט

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

ולענין מה ששאלת אם הביצה חשיבא בריה ואין לה ביטול או לא:

תשובה כל בריה שאין בה נשמה כחטה או כענבה או תאנה לא חשיבא בריה הכי איתא במכות פרק אלו הן הלוקין. ולא נסתפקת אלא משום שבאה מכח דבר שיש בו נשמה ולא היא שהרי היא ככוליא שפירשה מן הבהמה ואי משום דיש בה כח בריה שהרי יוצא ממנה אפרוח שיש בו נשמה ליתא דפנים חדשות באו לכאן והביצה נפסדת ופשוט הוא לא היה כדאי לישאל אלא ודאי מעשה בא לידך בביצה שנתערבה עם אחרות ונמצאת אחת מרוקמת ואם כך היה כ"ש דמותרת ממה נפשך שהרי מכירה ומשליכה ואי משום פליטתה אין פליטתה בריה. והוי יודע דביצת אפרוח שהיא המרוקמת אפי' בקליפתה אוסרת את השאר דלא אמרינן מיא דביעי מיא בעלמא הוא אלא כביצת טריפה א"נ כל שהוא אסורה מצד עצמה אבל כל שהוא אסורה משום אפרוח שבה פליטתה פליטת שרץ ואוסרת בששים אפילו בקליפתה וכן כתבו הראשונים ז"ל למדנו שהביצה בקליפתה פולטת אלא שפולטת מיא דביעי בעלמא ובזמן שהיא קליפה פולטת איסור ממש כדאיתא בירושלמי דתמורה בזמן שאסורה מצד עצמה ולא מצד אפרוח: