שו"ת רדב"ז/תרפד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

שאלת ממני אם מותר לומר לעכו"ם בשבת שיעשה לו מלאכה למחר:

תשובה לא ידעתי מקום לשאלה זו דאי איכא צורך מצוה אפילו לישראל מותר לומר לו לעשות מלאכה למחר כדתניא ואומר לו לך למחר למקום פלוני ואם לא מצאת במקום פלוני לך למקום פלוני ואם לא מצאת במנה קח במאתים דהא ממצוא חפצך ילפינן לה ואמרינן חפצך אסורין חפצי שמים מותרין. ואם אין בו צורך מצוה חפצך הן ופשיטא דאסור לומר אפילו לעכו"ם ומה שלא כתב הרב ז"ל דין זה בפרק ששי גבי אמירה לפי שאינו מן השם דהתם מיירי שאומר לעכו"ם לעשות מלאכה בשבת ואמירה לעכו"ם כי האי הוי שבות אבל האומר לעכו"ם לעשות מלאכה למחר אין טעם איסורו משום שבות אלא משום ממצוא חפצך הילכך אם הם חפצי שמים מותר בכל גוונא ואם הם חפציך אסורין בכל גוונא וברור הוא ולא היה כדאי לישאל עליו: