שו"ת רדב"ז/תרלב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

שאלת ממני אודיעך דעתי בשני עדים שאחד אומר בפני הלוהו מנה ביום פלוני ואחד אומר בפני הלוהו ביום אחר אם מצטרפים להוציא ממנו דמשמע לן דקא מכחשי אהדדי:

תשובה הרמב"ם ז"ל כתב בהדיא דמצטרפין פ"ד מהלכות עדות וז"ל אמר האחד בפני הלוהו ביום פלוני או בפני הודה לו ואמר השני וכן אני מעיד שהלוהו בפני או הודה לו ביום אחר הרי אלו מצטרפין ע"כ. והכי גרסינן פרק זה בורר נהרדעי אמרי בין הודאה אחר הודאה בין הודאה אחר הלואה בין הלואה אחר הלואה בין הלואה אחר הודאה מצטרפות כמאן כר' יהושע בן קרחה ע"כ. וכי היכי דהודאה אחר הודאה אעפ"י שאינם ביום אחד אין כאן הכחשה הלואה אחר הלואה נמי אעפ"י שאינם ביום אחד אין כאן הכחשה. וטעמא דבשלמא אם היה השני אומר לא זזה ידי מתוך ידך אותו היום שאמרת שהלוהו הויא הכחשה אבל הכא לא הכחיש השני את הראשון ולא הראשון את השני דאיפשר שתי הלואות היו והמלוה הוא דמשוי להו הלואה אחת הילכך שפיר מצטרפין: