שו"ת רדב"ז/תקצד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

שאלת אם מותר לשחוט ולבשל מיום טוב ראשון לצורך השבת אפילו ע"י עירוב:

תשובה על דבר זה נשאל הרא"ש וכתב ז"ל אין לשחוט ביום הראשון לצורך השבת אעפ"י שערב דודאי יום ראשון עיקר ויום טוב שני אינו אלא משום גזרת שמדא וכיון דאפשר לו לשחוט ביום ב' שהוא חול למה ישחוט בראשון שהוא ודאי קדש עכ"ל ותמהתי שכתב שי"ט ב' הוא גזרת שמדא והלא אינו אלא מנהגא כדאמרינן שלחו מתם דאע"ג דידעינן בקביעא דירחא הזהרו במנהג אבותיכם. ולענין הדין אומר אני שאם השחיטה של יום ראשון היא טובה משחיטת יום ב' לפי שיש מיני עופות ומיני בשר שאם יבשלו אותם ביום שחיטתן אינו יפה לאכילה כמו הנשחטין מאתמול שהוא מותר לשחוט מיום ראשון שהרי מן הדין מותר לשחוט מי"ט ראשון לשבת אלא כיון דאפשר למחר למה יבשל היום ואם הבשר או העוף היא יותר טוב אם נשחט מאתמול למה לא ישחוט מאתמול והא קי"ל מכשירי אוכל נפש אינם נעשים ביום טוב ואפ"ה אם מפיגים טעמם עושין אותם ביום טוב הכא נמי לא שנא וגם הרב ז"ל לא אמרה אלא כיון דאפשר למחר מהיות טוב אל תקרי רע ומה שכתב שיום טוב ב' הוי משום גזרת שמדא לא ידעתי מהו: