שו"ת רדב"ז/תקמח

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

שאלת ממני אודיעך דעתי בראובן שמכר שדה לשמעון בסתם דקי"ל אחריות טעות סופר הוא ובא יהודה ב"ח של ראובן לטרוף את השדה אם יכול שמעון לכוף את ראובן שיעשה דין עם יהודה:

תשובה זו תלמוד ערוך בריש מציעא דמצי אמר ליה אחוי טרפך ואשלם לך הכא נמי מצי למימר איני רוצה לעשות דין עם יהודה כשיטרוף אותה בדין אשלם וכן כתבו בהדיא המפרשים ז"ל. ואיכא נוסחי עתיקי דגרסי הכי בהדיא ראובן שמכר שדה לשמעון באחריות ובא ב"ח דראובן וטריף ליה מיניה דינא הוא דאי אזיל ראובן ומשתעי דינא בהדיא לא מצי אמר ליה לאו בעל דברים דידי את ומדקאמר דאי אזיל משמע דאי בעי אזיל ואי לא בעי לא אזיל. אבל מה שיש להסתפק אם עדיין לא נתן לו המעות אם יכול לעכב המעות עד שיתברר הדין או דילמא מצי למימר ליה תן לי מעות השדה ואם יוציאוה ממך בדין אחזיר לך מעותיך ובזה אני אומר הדין עם שמעון דאפוכי מטרתא למה ליה כיון שהמעות בידו יעכבם עד שיתברר הדבר ויבא ראובן ויברר הדין עם יהודה. ומנא אמינא לה דגרסינן התם ואמר אביי ראובן שמכר שדה לשמעון שלא באחריות ויצאו עליה עסיקין עד שלא החזיק בה יכול לחזור משהחזיק בה אין יכול לחזור בו דא"ל חייתא דקטרי סברת וקבילת ולפום האי לישנא איכא למידק טעמא דשלא באחריות הא באחריות יכול לחזור בו ואמאי לימא ליה אחוי טרפך ואשלם לך כדאמרי' באידך לישנא דאביי דלעיל אלא מאי אית לך למימר דמימרא קמיית' דאביי איירי בשנתן המעו' ובתרייתא איירי בשלא נתן מעות והכי פירושו לה להך בתרייתא דאביי שלא נתן מעות ואפילו לפי המפרשים דאיירי בשנתן מעות. וטעמא דמלתא משום דהיכא דאכתי לא דייש אמצרי הוי כמקח טעות אבל מכי דייש אמצרי ונשתמש בה סבר וקביל וא"כ קשיא דאביי מדידיה לדידי' דבקמייתא מצי למימר ליה אחוי טרפך ואשלם לך ובבתרייתא היכא דהוי באחריות לא מצי למימר ליה אחוי טרפך ואשלם לך. וי"ל דבתרייתא דאביי יצאו עליה עסיקין מיד ולא נהנה מן הקרקע כלל וקנה אותה באחריות לא מצי למימר אחוי טרפך ואשלם דכיון דעסיקין הוי מום נתבטל המקח וכיון שקבל עליו אחריות אע"ג דדייש אמיצרי לא קנה את הקרקע כלל אבל במימרא קמייתא דאביי המקח קיים אלא שב"ח טורף אותה ממנו הילכך מצי למימר אחוי טרפך ואשלם לך. והוי יודע דאפילו לפי שיטה זו הדין דין אמת שאם עדיין לא נתן המעות ובא ב"ח של ראובן וטרפה ממנו יכול שמעון לעכב המעות עד שיתברר אם יטרוף אותה או לא. ועל ראובן מותר לעשות דין עם הבא לטרוף אם רוצה לקחת מעות השדה. והנראה לעניות דעתי כתבתי: