שו"ת רדב"ז/תקכט

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

שאלת ממני ידידי מי שנתהפכו לו תפליו בכיס ופגע בשל ראש תחלה כיצד יעשה אם מניח של ראש תחלה משנה סדר הנחתן ואם יניח של יד תחלה כסדר נמצא מעביר על המצות וקי"ל אין מעבירין על המצות:

תשובה זו מחלוקת ראשונים כי לדעת רש"י ז"ל נראה דצריך להניח של ראש תחלה כיון שפגע בו דגרסינן ביומא פרק אמר להם הממונה אמר ריש לקיש אין מעבירין על המצות אמר רבא ש"מ מדר"ל עבורי דרעא אטוטפתא אסור היכי עבוד מדרעא לטוטפתא. וכתב רש"י ז"ל אעבורי דרעא אטוטפתא לאחר תפלין שבזרוע בשביל תפלין של ראש אסור דהא בזרוע פגע היכי עביד מדרעא לטוטפתא מן הזרוע ובא אל הראש יניח של זרוע תחלה ואחר כך יניח של ראש ע"כ. ומשמע דטעמא דפגע בשל זרוע תחלה אסור להעביר אבל אם פגע בשל ראש תחלה מניח אותו כדי שלא יעביר על המצות. והקשו עליו דמאי איריא מדריש לקיש תיפוק מדאמרינן בפרק הקומץ רבה כשהוא מניח מניח של יד תחלה ואחר כך של ראש דכתיב וקשרתם לאות על ידך והדר והיו לטוטפות בין עיניך לכך פי' ר"ת ז"ל בשם ר"ח ז"ל ובשם רבינו האיי גאון ז"ל דאיירי בשעה שחולץ תפליו ומניחן בתוך התיק שלא יעביר אותה של יד תחלה ויתנם בתיק ואח"כ של ראש למעלה דא"כ כשיבוא להניחם יפגע בשל ראש תחלה ויצטרך להעביר על המצות משום דשל יד יש להניח תחלה לפיכך צריך להניח בתיק של ראש תחלה ואחר כך של יד למעלה. הרי לך כי לפי שטה זו אע"פי שפגע תחלה בשל ראש מניח של יד תחלה אעפ"י שמעביר על המצות. וכן נראה דעת הרמב"ם ז"ל שכתב ונמצא שמניחה ומוציא של יד לפי שאין לובשין של ראש קודם של יד ואסור לאדם וכו' ודברי הגאונים ז"ל דברי קבלה הן ואין צריכין חיזוק. ומ"מ נ"ל בטעמו של דבר דמאן דשני סדרא עבר אדאורייתא דכתיב וקשרתם והיו לטוטפות והא דאין מעבירין על המצות מדרבנן היא ואסמכוה במכילתא מושמרתם את המצות קרי ביה את המצות שלא תמתין לה עד שתחמיץ ותתיישין. ואי לאו דמסתפינא הוה אמינא דאין בכאן מעביר על המצות כיון שהוא מחוייב לקשור של יד תחלה עדיין לא הגיע זמן של ראש עד שיניח של יד והא דאמרינן שאין מעבירין על המצות היינו שהוא כעין מעביר על המצות וכן כתב רבינו ירוחם ז"ל וז"ל ואם יניח בתיק של יד תחלה ועליהם של ראש ימצא מיד כשירצה להניחן של ראש ויצטרך להעביר וליטול של יד שתחתיהן להניחם תחלה ויהיה כמו מעביר על המצות וכן פי' ר"ת ז"ל בשם ר"ח ז"ל שאמר בשם רבינו האי גאון ז"ל עכ"ל. גם לפי טעם מצות התפילין וסודם אין ראוי לשנות הסדר כלל כי הוא משנה סדרי בראשית דמעלין בקדש ואין מורידין ולכן אם נהפכו לו ופגע בשל ראש תחלה מוטב שיוציא של יד ויניחם על הסדר ואין זה מעביר על המצוה כי לעשות המצוה כתקנה וכסדרה הוא מכוין: