שו"ת רדב"ז/שעג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

שאלת ממני אודיעך דעתי בספק דרוסה שנתערבה בעדר מה תקנה יש לעדר זה:

תשובה דבר זה הוא מחלוקת בין הראשונים דאיכא מאן דכתב דאין להם תקנה כלל אלא ימותו כולם ואע"ג דקי"ל כל דפריש מרובא פריש מ"מ יש לגזור שמא יקח מן הקבוע וקי"ל דכל קבוע כמחצה על מחצה דמי ולא אמרינן כל דפריש מרובא פריש אלא בנמצא ביד עכו"ם וכן העלו בתוספות פרק אלו הן הנשרפין והביאו ראיה מההיא דטבעת של עכו"ם שנתערבה בריבוא כולם אסורות ובפירשה א' מהם פליגי רב ושמואל אי אוסרת או לא אבל בהיא גופא לא פליגי דכ"ע מודו דאסירא וכל איסורי הנאה שפירשו מתערובתן אסורין ולא אמרינן מרובא פריש וטעמא שמא יקח מן הקבוע ל"ש חולין ול"ש קדשים. ור"ת ז"ל כתב דאפילו ודאי דרוסה יש להתיר על ידי דנכבשינהו וניידי וכל דפריש מרובא פריש ולא גזרינן שמא יקח מן הקבוע ומעשים בכל יום דזאבים טורפין שה מן העדר והרועה מציל אותו ושרינן ליה אע"ג דבעלי חיים חשיבי ולא בטילי. וכן רוב עופות דורסין אווזים ותרנגולים ומתערבים עם האחרים ולא חיישינן להו והך דטבעת לא קשיא כלל משום דלא שייך בהו נכבשינהו וניידי וכל דפריש מרובא פריש אבל בבעלי חיים אמרינן כל דפריש מרובא פריש וזו קולא גדולה בעיני כיון שהיא ודאי דרוסה אמאי לא חיישינן שמא יקח מן הקבוע ונמצא אוכל ודאי איסור. הילכך הנכון לפסוק כדברי ר"ת בספק דרוסה ומעשים בכל יום בספק דרוסה הוו והוי ספק ספיקא אפילו אם יקח מן הקבוע ספק היא זו הדרוסה ספק אינה זו ואת"ל שהיא זו ספק אם היא דרוסה או לא הילכך נכבשינהו עד דניידי וכל דפריש מרובא פריש. אבל היכא דהיא ודאי דרוסה יש לפסוק כדעת התוספות דגזרינן שמא יקח מן הקבוע ואע"ג שכתב ר"י דכל דבר שהוא בריה או דבר שבמנין ויש בו ספק דאורייתא אין להתירו בתערובת ע"י ספק ספיקא נ"ל דמסתבר טעמיה ז"ל לענין שלא יקח דין התערובת דהוי קבוע אבל לגזור אפילו היכא דפריש מרובא משום דלמא אתי ליקח מן הקבוע זו חומרא גדולה היא והתורה חסה על ממונן של ישראל: והטור פסק להקל. הילכך מנקט מלתא מציעתא עדיף טפי ואם היא ספק דרוסה כגון דלא ידעינן אם דרס ביד או בשן ונתערב באחרות נכבוש אותם וניידי וכל דפריש מרובא פריש והשתים האחרונות אסורות דליכא רובא ועל סברא זו יש לסמוך למעשה. והוי יודע כי אפילו לדעת המחמירים יש תקנה לעדר להשהות אותו וזכרים שעברו עליהם י"ב חדש מותרין שכבר יצאו מספק טריפה דטריפה אינה חיה י"ב חדש והנקבות שנתעברו יצאו ג"כ מן הספק דטריפה לא מעברא וזה ברור. הנל"ד כתבתי: