שו"ת רדב"ז/שכ

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

שאלת ממני אודיעך דעתי בראובן ושמעון שנשתתפו והתנה ראובן שאפילו ימות שמעון לא יתבטל השותפות עד הזמן שקבעו ומת שמעון ויהודה בנו רוצה לבטל השותפות מאי נשתעבדו הנכסים לשותפות. או דילמא כיון שמת נפלו הנכסים קמי יהודה ומצי למימר איני רוצה בשותפות:

תשובה הדבר ברור אצלי דנשתעבדו המעות לשותפות לכל הזמן אשר קבעו ואעפ"י שמת למה הדבר דומה למלוה שלא הגיע זמנה ומת מלוה שאין היורש יכול לכופו לפרוע קודם הזמן אע"פ שנפלו הנכסים לפני היורש הכא נמי לא שנא. וכי תימא שלא יועיל תנאו לגבי היורש נהי נמי שלא יוכל לכופו להתעסק בשותפות במקום אביו שהרי אין האב יכול לשעבד גופו של הבן לשותפות שלא מדעתו אבל נכסיו יכול לשעבדם אפילו לאחר מותו תדע שהרי מועיל הנאמנות אפילו לגבי היורשים הילכך יכול ראובן לומר אני אשא ואתן לבדי במעות של השותפות עד תשלום הזמן ואין יהודה יכול לעכב עליו וחולקין הריוח כפי התנאי אשר היה לו עם אביו ולא מצי ראובן למימר אטול יותר מפני שאני טורח לבדי דמצי היורש למימר אם אין (אבי) [אתה] רוצה בזה נחלוק:

והנל"ד כתבתי: