שו"ת רדב"ז/שי

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

שאל ממני הסופר המהיר החכם כה"ר נתן אם שלא כסדרן פוסל גם במזוזה כמו שפוסל בתפילין או דלמא לס"ת דמו דלא פסיל בהו שלא כסדרן:

תשובה כתיב והיו הדברים האלה בהוייתן יהו שלא יכתבם שלא כסדרן ותרוייהו תפילין ומזוזת כתיבן בהאי קרא דכתיב וקשרתם לאות על ידיך והיו וגו' וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך וכן דקדקתי מלשון הרמב"ם ז"ל שכתב פ"א מהלכות תפילין וז"ל ובשאר התיבות אם שכח כותב מקצת התיבה בשיטה ומקצתה למעלה בד"א בס"ת אבל במזוזה ותפילין אין תולין בהם אפילו אות א' אלא אם שכח אפילו אות א' גונז מה שכתב וכותב אחרת ע"כ. ואי אמרת בשלמא בעינן כסדרן היינו דלא משכחת לה תקנתא כלל אלא אי אמרת לא בעינן כסדרן הא אית ליה תקנתא שפיר שיגרור התיבה כולה או שתי תיבות ויכתוב כתיבה דקה מעט ויכניס האות החסרה אלמא בעינן כסדרן ואחר כך ראיתי בהגהה שכתב אין תולין בהן אפילו אות א' בירושלמי דמגילה מפרש הטעם משום דהוי שלא כסדרן ואמרינן כתבן שלא כסדרן יגנזו ואינו מחלק בין פרשיות בין תיבות לאותיות ע"כ. והרי זה כמו שכתבנו ממש ואם תשאל למה בס"ת דאית ביה קדושה טפי לא בעינן כסדרן ומכשרינן ביה התלייה. י"ל דאל"כ לא תמצא ס"ת כשר לעולם אבל תפילין ומזוזה איידי דזוטר כותב אחריני וזה ברור ומעתה כל מקום שתמצא בדברי פוסק או מפרש לשון מתקן בתפילין ומזוזה כך פירושו יתקן אם עדיין לא כתב מה שלפניו אבל אם כתב אין לו תקנה אלא אם כן יגרור כל מה שכתב ויחזור ויכתוב הכל כסדרן. וז"ל הטור מצותה יקח עור אחד שיש בו לכתוב שמע והיה אם שמוע ויכתבם זה אחר זה ואם שינה והקדים והיה לשמע פסולה ע"כ. ונ"ל דלרבותא נקט הכי אפילו שינה בפרשיות אע"ג דכל פרשה ענין בפני עצמו הוא אפ"ה פסול וכ"ש אם שינה בתיבותיה או באותיותיה שהרי נשתנה הענין. והנראה לע"ד כתבתי: