שו"ת רדב"ז/שד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

שאלת ממני אודיעך דעתי במי שעלה רבו שלישי לקרוא בתורה אם יעלה הוא משלים או לא:

תשובה אם עלה רבו שלישי במקום דאיכא כבוד לרבו כגון עשרת הדברות או י"ג מדות או שירת הים וכיוצא בהם דמשום כבודו של הרב העלוהו שלישי ודאי שיכול לעלות התלמיד משלים דאין כאן קפידא כלל. אבל אם העלוהו לרבו שלישי באקראי בעלמא שלא במקום כבוד צ"ע דכיון דכבוד עלייה מסיים אינו מן ההלכה אלא מנהג כבוד בעלמא שנהגו העולם היה ראוי שיעלה. מ"מ מסתברא כיון דאיכא זילותא לרביה וחלשה דעתיה לא יעלה דמוטב שיבא עשה דכבוד רבו וידחה מה שאמרו מי שקורין אותו לקרוא בתורה ואינו עולה עליו הכתוב אומר וכו' דכיון דמשום כבוד רבו עביד הכי ליכא בזיון התורה ומ"מ אם רבו נתן לו רשות שיעלה חייב לעלות ולקרוא בתורה דהא קי"ל הרב שמחל על כבודו כבודו מחול והנראה לע"ד כתבתי: