שו"ת רדב"ז/רנב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

שאלת ממני על מה סמכו במצרים שאין קורין את המגלה אלא בי"ד לבד ומי הגיד להם שלא היתה מוקפת חומה מימות יהושע:

תשובה במצרים לא תפול שאלה זו כלל דעיר חדשה היא שאין זו מצרים שיצאו ישראל ממנה ולזו קורין הישמעאלים אלקהרה אבל בכל המדינות הקדומות וקורין בי"ד לבד יש לשאול. אבל דע כי סתם מדינות שאין אנו יודעים אם היו מוקפות או לא שדינן להו בתר רובא דעלמא דקורין בי"ד כיון שלא הוקבע הספק בהם וגם לא נפל בהם מחלוקת אם היו מוקפות או לא ודוקא דומיא דטבריה משום דמספקא ליה לחזקיה אי היקף ימה חשיב היקף או לא כדאיתא התם והוצל נמי מפני שהיו חלוקין בקבלתה קורין בי"ד ובט"ו אבל סתם עיירות ומדינות שלא באו לכלל ספק ולא לכלל מחלוקת אין קורין אלא בי"ד לבד וכן כתבו בשם הגאונים בתשובה והטעם דלא מקרי ספק להתחייב עליו אשם תלוי אלא היכא דהוקבע האיסור כגון שתי חתיכות א' חלב וא' שומן ואכל א' מהם ואינו יודע אי זו מהם אכל או כגון חתיכות חלב ספק יש בה כזית או אין בה כזית אבל אם אכל חתיכה ואינו יודע אם היא חלב או שומן אין זה ספק להביא עליה אשם תלוי ונ"ד נמי להא דמיא:

ואעפ"י שזהו הדין מ"מ אין לגעור באותם שקורין אותה בי"ד וט"ו כיון שקורין אותה בלא ברכה לא הפסידו כלום והלואי שיזכרו נפלאות ה' בכל יום. ועוד דמנהג אבותיהם בידיהם ושמא בדורות הראשונות נפל מחלוקת בקבלה כמו שאירע בהוצל והיו קורין בי"ד ובט"ו ואיפשר שגם אלו היה להם כענין זה ולכן אין לבטל מנהג אבותיהם בדבר שהוא קרוב לשכר ורחוק להפסד. וז"ל הגאון ז"ל וששאלתם כרכים המוקפים חומה בגלותינו היום במדינת הים ואינו ידוע מאימתי הוקפו באי זה יום קורין את המגילה. והשיב הכין אתחזי לנא מלתא דדוקא דידעינן דמוקפות חומה מימות יהושע קורין בט"ו וכל מוקפת חומה דלא ידעינן קורין בי"ד והני כרכין דלא ידעינן קרו בי"ד ואיכא נמי מאן דכתב הכי ואי אית דטעי בדחזקיה דקרי מגילה בטבריה בי"ד ובט"ו דמספקא ליה אי מוקפת חומה מימות יהושע או לא התם כדאמרינן בסיפא היינו טעמא דמספקא ליה משום דחד גיסא שידא דימא הוא מאי פרוזים ומוקפים דכתיב גבי מגלה משום דהני מיגלו והני מיכסו והני נמי מגלו או דילמא משום דהני מיגנו מאויבים והני לא מיגנו והני נמי אגנויי מיגנייא ומשום הכי מספקא ליה דהא ודאי חד גיסא מוקפת חומה מימות יהושע ומשום דחד גיסא ימא מספקא ליה אבל הכא כיון דחומה דהני כרכין לא ידעי מאימת הוקף אין קורין אלא בארביסר ע"כ. ולפי זה בטבריה קורין בי"ד ובט"ו וממדת חסידות היו עושין כן אבל מדינא קורין בי"ד דאזלינן בתר רובא דעלמא. וי"א דלעולם קורין בט"ו דמוקפת חומה היא: והנכון אצלי דעת הגאון וקורין בשני ימים: