שו"ת רדב"ז/קס

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

שאלת דאיכא תרי גווני סתמא דמתנייתא איכא סתמא דאין עליה חולק ואיכא סתמא דמחלוקתה בצדה ותרווייהו מיקרו סתמא בתלמוד וצריך אתה לדעת מאי איכא בין האי סתמא להאי סתמא:

תשובה איכא בינייהו טובא דסתמא דמתני' שאין מחלוקת בצדה היא לעולם הלכה ועלה אמר ר' יוחנן הלכה כסתם משנה:

אבל סתמא שמחלוקתה בצדה נהי דסתמא איקרי אבל היא כמחלוקת יחיד ורבים דקי"ל הלכה כרבים אבל אי מסתבר טעמיה דיחיד פסקינן כוותיה הכי נמי גבי סתמא דמחלוקת בצדה אי מסתבר טעמיה דההוא דפליג אית לן למפסק כוותיה אבל אם הטעמים שקולים להכי שנה אותה רבי בלשון סתמא למפסק הלכתא הכי וכן כתב הרשב"א. ובעלי החדושין ז"ל. ומזה הטעם בעצמו שונה רבי סברת יחיד בלשון רבים לפי שראה את דבריו כדי שנפסוק הלכה הכי: