שו"ת רדב"ז/קכז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

שאלת ממני אודיעך דעתי בראובן שיש לו חוב בשטר על שמעון והרשה את לוי על שמעון ונתן לו שמעון סחור' למוכרה בכדי החוב אבל התנה עמו שאם תמכר בפחות שיפרע שמעון הפחת עד תשלום החוב וכתבו שטר בזה וקנו מלוי ומשמעון לא קנו עד עשרה ימים ונפל מחלוקת אי זה זמן כותבין בשטר זמן קנין לוי או זמן קנין שמעון:

תשובה לא מבעיא אם נקרע השטר הראשון שיש לראובן על שמעון דפשיטא דאין כותבין הזמן שקנו מלוי דהוי שטר מוקדם ופסול דטריף לקוחות שלא כדין מה שמכר שמעון ביני ביני אלא אפילו לא נקרע השטר הוי כאלו נקרע שהרי נמחל שעבודו בשעה שפרע שמעון ללוי ומה שנתחייב שמעון שאם תמכר בפחות שיתן הפחת תנאי חדש הוא בין שמעון ולוי ואם יהיה שם פחת חוזר על שמעון ואם לא ימצא לו נכסים טורף לקוחות מזמן ראשון ועדיין לא קנו משמעון ולא נשתעבדו נכסיו למה שיפחת הסחורה ולפיכך כתבו מזמן שני שאז חל השעבוד על שמעון ולגבי לוי נמי כשר דקי"ל שטרי חוב המאוחרים כשרים ולמחזי כשקרא לא חיישין שכותבין וקנינו מפלוני ופלוני ביום פלוני והם לא קנו ממנו אלא עשרה ימים קודם דא"כ לכל שטרי חוב המאוחרים ניחוש למחזי כשקרא אלא ודאי לא חיישין. ותו דליכא שקרא שהרי בשעה שקנו משמעון נגמר הקנין של לוי שאם לא היו קונין משמעון על הפחת גם הוא לא היה לקח הסחורה על החוב ונמצא קניינו של לוי תלוי בקנין שמעון ואז נתקיימו שני הקנינים ושפיר קרינן וקנינו מפ' ומפלוני ביום פלוני והסופר שרוצה להסתלק מן הספק יכתוב וקנינו מלוי ביום פלוני ומשמעון ביום פלוני:

והוי יודע שאם לא נמחל שעבוד השטר הראשון כגון שאמר לו איני לוקח הסחורה בתורת פרעון כלל אלא בתורת פקדון שעדיין כח השטר הראשון קיים אפילו יכתבו מזמן קנין לוי מה בכך שהרי טורף לקוחות מזמן השטר הראשון וכגון דכתב לראשון דקנאי ודאקנה דאם לא כן חיישינן שמא קנה נכסים אחר שלוה מראובן ולא נשתעבדו לראובן ועתה על ידי הקנין הזה האחרון משתעבדי ואם כותבין מזמן קניינו של לוי נמצא טורף לקוחות שלא כדין כיון שעדיין לא קנו משמעון לא נשתעבדו נכסיו:

הנל"ד כתבתי: