שו"ת רדב"ז/ע

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

שאלת ממני אודיעך דעתי אם מקבלין עדות קדושין שלא בפני בעל דין:

תשובה מעשים בכל יום שמקבלין עדות הקדושין שלא בפני בעל דין וטעמא דמלתא דכיון דהוי לאפרושי מאיסורא כולי עלמא בעלי הדין נינהו למה"ד לעדים שבאו ואמרו הפירות של פלוני ערלה הם בשר של פלוני אסור הוא דודאי אין צריך בפני בעל הדבר וכן משמע מתשובת הרשב"א ז"ל וכן נראה מתשובת ריב"ש ז"ל בקדושי מירונה סימן רס"ו וכן כתב המאירי בהדיא וז"ל ומקבלין עדות שלא בפני בע"ד לאפרושי מאיסורא כגון עדים שנתקדשה פלונית ע"כ וזו אינה צריכה לפני' דלאפרושי מאיסורא מקבלין עדות שלא בפני בע"ד. ומהאי טעמא כתב הרשב"א ז"ל בתשובה וז"ל הא דאמרינן אין בודקין עידי נשים בדרישה וחקירה היינו שבאים להעיד קודם שנשאת האשה אבל אם נשאת צריכים דרישה וחקירה ע"כ. וכן נראה מדברי הרמב"ן ז"ל בשלהי יבמות ע"ש. כללא דמלתא עידי קידושין לא בעי דרישה וחקירה ולא בפני בעל דין: