שו"ת רדב"ז/נט

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

שאלת ממני אודיעך דעתי בראובן שמכר לשמעון בית וכתבו העדים שטר אנו מעידים איך מכר פלוני לפלוני בית פלוני וכו' ולא קנו מידו וגם כסף לא נתן לו וגם לא היה כתוב ביתי מכורה לך אם קנה בשטר זה את הבית או לא:

תשובה ראיתי שכתבו בשם בעל העטור שקנה את הבית בשטר זה שכתב דשטרי ראיה שאדם כותב שמכרתי שדה פלוני לפלוני יש בהם משום קנייה כאלו כתוב בהם שדי מכורה לך ע"כ. ודייק לה ז"ל מדאמרינן פרק חזקת הבתים המוכר שדה לאשתו קנתה ולא אמרינן לגלוי זוזי הוא דבעי ואקשינן עלה פשיטא דל זוזי מהכא תיקני ליה בשטרא מי לא תנן נכסים שיש להם אחריות נקנין בכסף ובשטר ובחזקה ומדלא דחיא מאי קושיא דילמא בשטרי ראיה שמכר לו את השדה בכך וכך דמאן לימא לן דשדי מכורה לך כתב ליה ומדלא משני הכי משמע דבכל גוונא דשטר אפילו שטר ראיה קונה את השדה ואע"ג דאיכא לדחויי דלפום קושיא תריץ ליה דהכי נמי הוה מצי לתרוצי במקום שאין כותבים את השטר מ"מ כיון שהרשב"א והר"ן ז"ל כתבו דברי בעל העטור סתם ולא דחו דבריו משמע דהכי סבירא להו ואין לזוז מדבריהם ז"ל. ויש ליתן טעם דמה לי שיכתוב שדי מכורה לך וימסור לו את השטר ומה לי שיאמר לעדים תעידו עלי שמכרתי לו את השדה וימסור לו את השטר אבל אם עדיין לא הגיע השטר ליד הקונה ודאי לא קנה והבו דלא לוסיף עלה: