שו"ת רדב"ז/נח

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

שאלת ממני בראובן שמשכן לשמעון בית ואח"כ מכר כל החצר ללוי אם יכול שמעון שהבית ממושכן אצלו לסלק את לוי מדין בעל המצר לדעת הרמב"ם ז"ל:

תשובה לא ביארת אם רוצה לסלקו מכל החצר או דוקא מהבית שהיא ממושכנת אצלו. גם לא ביארת אם הוא בעצמו דר בבית או זולתו ולכן אני צריך לבאר כל החלוקות גרסינן בגמרא משכנתא לית בה דינא דבר מצרא דאמר רב אשי אמרו לי סבי דפומבדיתא מאי משכנתא דשכונה גביה: למאי נפקא מינה לדינא דבר מצרא ופירשו לה אם מכרה למי שהוא ממושכנת אצלו לית בה דינא דבר מצרא דדין מצרן יש לה שכולה שכונה בידו וכן פי' הרמב"ם ז"ל. וא"כ למדנו דבעל המשכונא הרי הוא כאחד מבני המצר וקי"ל אחד מבני המצר שקדם וקנה אין שאר המצרנים יכולים לסלקו והה"נ אם קדם בעל החצר וקנה אין בעל המשכנתא יכול לסלקו דלא עדיף מאחד מהמצרנים ומלתא פתיקתא אמרו משכנתא לית בה דינא דבר מצרא לא לזה ולא לזה ולמדו מכאן המפרשים שאם בא בעל השדה למוכרה לאחר אין בעל המשכנתא יכול לעכב. ולמדו עוד שאם בא אחר ולקח שדה א' סמוך לשדה זו הממושכנת שאין הממשכן יכול לסלקו משום דינא דבר מצרא דכיון דאיהו לית ליה בגופה של קרקע אלא זוזי אית ליה עלה לא עדיף מארעא דחד ובתי דחד דמראי בתי לא מצי מעכב אמאריה דארעא וכן העלה הרשב"א והרמב"ן והר"ן ז"ל והכי איתא נמי במרדכי ואצ"ל אם קדם בעל המצר וקנה דאין הממשכן יכול להוציאו והא לא איצטריכא לרב ז"ל לאשמעינן דפשיטא דכיון דאין לו בגוף הקרקע לא עדיף מבן המצר כי איצטריכא לי' לאשמעינן דאם קדם בעל המשכנתא וקנה אין בעל המצר יכול לסלקו דאיהו נמי בן המצר הוא דשכונה גביה אבל לאו למימרא דעדיף מבן המצר אלא כא' מהם הוא. והדרינן לכללין א' מבני המצר שקדם וקנה אין מסלקין אותו. תדע דהא מתחלה אסיקנא אדעתיה דמשכנתא אית בה דינא דבר מצרא ואם קדם וקנה בעל המצר מסלקו ואיצטריכהו לאשמעינן דלית בה דינא דבר מצרא אבל דלהוי עדיף מבני המצר לא אמרו. ואע"ג דנראה מדברי רש"י והתוספות ז"ל דבעל המשכנתא יכול לסלק את בן המצר מ"מ רוב המפרשים האחרונים ז"ל חלוקים עליהם וכן נ"ל שהוא דעת הרמב"ם ז"ל דאי לא תימא הכי אידך הוה עדיפא ליה דבעל המשכנתא יכול לסלק את בן המצר וכ"ש שאין בן המצר יכול לסלק את בעל המשכנתא ודק ותשכח. הא למדת לדעת הרב ז"ל שאין בעל המשכנתא יכול לסלק את בעל המצר אפי' מן הבית אשר היא ממושכנת אצלו וכ"ש שאין יכול לסלקו משאר החצר. ומיהו אם בעל המשכנתא דר בבית יכול לסלק את הקונה מאותו הבית בעצמו שהוא דר בה לבד והראיה מההיא דכתב בעל תרומת הדשן סי' ש"י סוחרים שנתאכסנו וכו' עיין עלה ומיהו אם הקונה אינו רוצה לקנות אלא הכל והוא אינו רוצה לקנות אלא הבית שהוא דר בו מסלקין ליה: