שו"ת רדב"ז/מו

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

שאלת ממני אודיעך איך אני נוהג לברך זמן אחר ברכת סוכה או קודם:

תשובה לעולם אני רגיל לומר זמן בסוף כל סדר הברכות וסימני' יקנה"ז. אבל ראיתי כתוב בשם רבינו יעקב בר שמשון ז"ל דוקא בליל ראשון אומר זמן לבסוף משום דקאי זמן אתרוייהו אסוכה ואי"ט אבל בלילה הב' לא קאי זמן אלא אי"ט לבד וא"כ צריך לומר זמן קודם סוכה ע"כ. והא לא איריא כלל דהא יקנה"ז לא קאי זמן לא אנר ולא אקדוש ולא אהבדלה ואפ"ה תקינו ליה לבסוף: ותו דסתם אמרו סוכה ואחר כך זמן ולא חלקו בין ראשון לשני. ונ"ל בטעמו של דבר דתדיר ושאינו תדיר תדיר קודם כדתנן בסוף הוריות והדבר ברור דיקנ"ה תדיר טפי וכיון דתקינו זמן לבסוף ביקנה"ז לא רצו לשנות סדר הברכות בי"ט שני של סוכות אע"ג שהיה ראוי להקדים זמן לסוכה כדעת רבי' יעקב שהרי הזמן יותר רגיל ותדיר ממצות סוכה. א"נ משום דכיון דנכנס לסוכה היה ראוי שיברך מיד סמוך לכניסתו אלא שאמרו צריך לסדר כל הברכות על הכוס הילכך צריך להקדים ברכת הסוכה כדי שתהיה סמוכה לעשיית המצוה אבל הזמן אינה. ברכת עשיית המצוה וראוי לאחר אותה אפילו בליל שני: