שו"ת רדב"ז/לז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

שאלת ממני מי שאין לו מים להדיח הבשר מה תקנה יש לו לאכול בשר:

תשובה אין הדחת הבשר במים מעכבת אלא הוא הדין בכל שאר המשקין המדיחין כגון יין או חומץ או שמן וכן כל מי פירות אפילו שלא יהיו מז' משקין. וכן כתבו התוספות פרק השוחט ואם נמצאו אתו שאר משקין או מי פירות ודאי לא איבעיא לך אלא כשאין עמו אחת מכל הלין. ולקדרה אין לו תקנה כלל דהא בעיא מליחה ואין לו תקנה אלא בהדחה תחלה וסוף. אבל לצלי יש לו תקנה בלא הדחה כלל ואף על גב דקי"ל דם שבתוך הבשר משאב שייב ליה נורא אבל דם שהוא בעין ע"ג הבשר אדרבה מתייבש הוא מ"מ דם משרק שריק ואינו אוסר אלא כדי קליפה הילכך קולף את החיצון והשאר מותר. ומסתברא לי שאם הוא סמוך לשחיטה שהדם שעל החתיכה לא נקרש ולא נתיבש סגי שיקנח החתיכה יפה יפה באופן שלא ישאר דם על פניה ומה שבפנים נורא משאב שייב ליה ושרי בלא קליפה: