לדלג לתוכן

רשב"ם על שמות לד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

(ה). ויתיצב עמו שם: עם משה שהיה נצב שם כדכתיב ונצבת על הצור:
ויקרא בשם ה': הק' קרא כשהיה עובר בשם כמו שהולך ומפרש, שכן כתיב למעלה וקראתי בשם ה' לפניך:

(ח). וימהר משה: משראה הק' עובר ושמע קולו, מיד התחיל להשתחות:

(ט). כי עם קשה עורף הוא וגו': יכול אתה ללכת בקרבנו מאחר שסולחן ורחמן אתה:

(י). הנה אנכי כורת ברית: על זאת שאלך עמכם, וגם את הדבר הזה אשר דברת אעשה, שאמרת ונפלינו אני ועמך, שנגד כל עמך אעשה לך ההפלאה וראה כל העם את הגדולה שאני עושה עמך כי נורא הוא כדכתיב וייראו מגשת אליו וכתיב וראו בני ישראל את פני משה כי קרן וגו':

(יט). כל פטר רחם לי: לפי שעל ידי מכת בכורות נתקדשו בכורות ביציאתן ממצרים נכתב כאן:

(כא). ששת ימים תעבד: עבודת קרקע, סתם עבודה עבודת קרקע כדכתיב כי תעבוד את האדמה, עובד אדמתו ישבע לחם:
בחריש ובקציר תשבות: שהיא חשובה וצריכה לבריות וכל שכן שאר מלאכות:

(כג). את פני האדון: כבר פירשתיו באלה המשפטים:

(כו). לא תבשל וגו': כבר פירשתיו:

(כז). כתב לך את הדברים האלה: האמורים בפרשה זו הנני גרש מפניך וגו':
כי על פי הדברים האלה: שלא תלכו אחרי אלהים אחרים ושלא תכרות ברית ליושבי הארץ ולא להתחתן בם ולעלות לרגל:

(כח). ויכתוב: הק' על הלוחות, שכן אמר למעלה וכתבתי על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים, וכתיב ויכתוב על הלוחות, כמכתב הראשון:

(כט). כי קרן: לשון הוד, וכמוהו קרנים מידו לו, והמדמהו לקרני ראם קרניו אינו אלא שוטה, כי שתי מחלקות הם ברוב תיבות שבתורה וגם מנחם כן פירש:

(לב). את כל אשר דבר ה' אתו: מלפני העגל, כי כל מה שכתוב מויקחו לי תרומה עד כי בשש משה, וכל האמור בפרשה זו:

(לג). מסוה: בגד הקרוי כן, והוי"ו בו עיקר כמו ו' של מקוה ישראל, וגם תי"ו של סותה עיקר, ושני מלבושים הם ושני גזרות, וכן פתר דונש והדין עמו:

(לד). יסיר את המסוה וגו': ודבר בגילוי פנים לישראל את אשר יצוה, ואחרי כן חוזר ומתכסה במסוה עד באו לדבר עם שכינה וחוזר ומתגלה: