רש"י על יחזקאל ה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"חרב חדה" - סימן לחרב נבוכדנצר "תער הגלבים" - הרצענים ולשון יווני הוא וי"א פרקמציר בלע"ז ומנחם חבר תער הגלבים תער הגולחים ואין לו דמיון בתור'

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בתוך העיר" - אשר חקות על הלבינה ככלות ימי מצורך אות היא שיכלו שלישית' בזלעפות רעב בתוכה שהם כאש כענין שנאמר עורנו כתנור נכמרו מפני זלעפות רעב (איכה ה)

"תכה" - אותה בחרב

"סביבותיה" - סביב אותה לבינה סימן על הבורחים מן העיר שישיגום כשדים ויהרגום סביב ירושלים

"והשלישית תזרה לרוח" - סימן לגולים שילכו למצרים ויוחנן בן קרח וחבורתו ושם אריק חרב אחריה' שהלך נבוכדנצר והחריב את מצרים ושם נהרגו

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וצרת אותם בכנפיך" - אלו מתי מעט שיגלו לבבל ויחיו

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ומהם עוד תקח" - מאותם מתי מעט

"ושרפת אותם באש" - סימן לאחאב בן קוליה וצדקיה בן מחסיה אשר קלם מלך בבל

"ממנו תצא אש" - מן הרמזים האלה שאני רומז לך תצא הפורעניות לכל בית ישראל

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בתוך הגוים שמתיה" - באמצע העולם

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ותמר את משפטי" - ותחלף את משפטי "מן הגוים" - שכך כתוב במשנה ויתעה מנשה את יהודה ויושבי ירושלים לעשות רע מן הגוים אשר השמיד ה' מפני בני ישראל (ד"ה ב לג) ויש פותרים שהגוים לא קבלו תורתו והם קבלוה עליהם ועברו עליה

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יען המנכם" - יען הזמינכם את עצמכם להפקר מן הגוים המנכם לשון וימן להם המלך (דנייאל א) ומנחם פתרו לשון הומה כמו המו גוים (תהלים מז) "וכמשפטי הגוים אשר סביבותיכם לא עשיתם" - שהם לא המירו את אלהיהם והמה לא אלהים ואתם המרתם כבודי בלא יועיל ורבותינו פירשו כמתוקנים שבהם לא עשיתם כמקולקלים שבהם עשיתם

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"גם אני" - את בגדת עלי וגם אני הנני עליך

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והניחותי חמתו" - כשאנקם בם תנוח חמתי ולא תציקני רוחי "והנחמתי" - ואתנחם על הצער שצערתם אותי

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ולחרפה" - דישטרוי"ר בלע"ז

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וגדופה" - בזיון

"מוסר" - יסורין

"ומשמה" - תמהון

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ורעב אוסיף עליכם" - הוא רעב הפרוטה הכלה מן הכיס כך שמעתי

"מטה לחם" - משען לחם