רי"ף על הש"ס/בבא מציעא/דף עג עמוד א

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
<< · רי"ף על הש"ס · בבא מציעא · דף עג עמוד א
Hebrewbooks-LOGO.png צורת הדף במהדורת ש"ס וילנא, באתר היברובוקס • באתר ספריא

הלכות רב אלפס

פטורין:

מתני' ב' גנות זו ע"ג זו והירק בינתים רבי מאיר אומר של עליון רבי יהודה אומר של תחתון אמר רבי מאיר ומה אם ירצה העליון ליטול את עפרו אין כאן ירק אמר לו רבי יהודה ומה אם ירצה תחתון למלאות את גינתו עפר אין כאן ירק אמר רבי מאיר וכי מאחר ששניהן יכולין למחות זה על זה רואים מאין ירק זה חי ר"ש אומר כל שהעליון יכול לפשוט את ידו וליטול הרי הוא שלו והשאר של תחתון:

גמ' (וכ"ה ברא"ש אבל בגמ' דידן ליתא הא דארשב"ל הל' כר"ש) ארשב"ל הלכה כר"ש אמרי דבי רבי ינאי ובלבד שלא יאנס וכן הלכתא.

אמר אפרים ספרא תלמידו של רשב"ל משום רשב"ל הלכה כרבי שמעון.

אמרוה קמיה דשבור מלכא אמר להו אפריון נמטיה לרבי שמעון:

הדרן עלך הבית והעלייה וסליקא לה מסכת בבא מציעא

נימוקי יוסף

מתני' זו ע"ג זו. סמוכות זו לזו האחת קרקעיתה גבוה וזו שאצלה קרקעיתה נמוך:

והירק בינתים בזקיפת הגבוה שזו גבוה מזו :

של עליון. יש שם שומים או בצלים של עליון הם שהרי עפרו הוא ומשלו יונק של תחתון. בשל אוירו היא מונחת.למלאות גנתו עפר. וישוה קרקעה לעליונה:

ששניהם יכולים למחות וכו'. שלא יהא ירק כאן עליון ליטול עפרו ותחתון למלאות גנתו:

מאין ירק זה חי. ממקום שהוא יונק וגדל לו ינתן:

כל שעליון יכול וכו'. כדאמר רבי מאיר הואיל ומעפרו הוא חי:

והשאר של תחתון. דעליון גופיה אפקורי מפקר ליה לגביה שגנאי הוא לו ליטול רשות ליכנס לתוך של חבירו וללקוט:

גמ' שבור מלכא. פרש"י ז"ל שזהו מלך פרס ממש והיה בקי בדינין:

אמרוה קמיה. הא דרבי שמעון וקלסיה:

אפריון. חן שלנו כלומר יקבל חן מאתנו על דבר זה:

סליק פרק הבית והעלייה וסליקא לה מסכת בבא מציעא