קצות החושן על חושן משפט קיג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
| קצות החושן על שולחן ערוך חושן משפט קיג |

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

סעיף א[עריכה]

(א) אפי' מכר קרקעות קודם שיקנה המטלטלין כ"כ ה"ה פי"ח מה' מלו' וכן כתב הנ"י פ' חזקת גבי וניחוש דלמא אקנו לי' מטלטלי אג"ק ושנינו דלא ה"ל ארעא מעולם וז"ל ושמעינן מהכא מדאיצטריך למימר מעולם ולא אמר שלא הי' לו קרקעות בשעה שקנה מטלטלין אלו ששעבוד' קמא חייל אמטלטלי שיקנה אפי' לאחר שמכר הקרקע ודעת הרמב"ן ז"ל לומר הטעם לפי שכותב דאקני שוב אין יכול לחזור בו אפי' קודם שקנה אלמא משעה ראשונ' חייל שעבודא אע"ג דבפירות דקל יכול לחזור כל שלבל"ע ומיהו הרשב"א חולק בדין זה שהוא סובר שאף הכותב דאקני קודם שיקנה יכול לחזור בו ומ"מ מודה הוא ז"ל דכל שלא חזר בו ודאי חייב שעבוד' משעה ראשונ' כדשמעינן מהכא דיצטרך למימר מעולם עכ"ל ועמ"ש בסי' קי"ב סק"ב אמנם לא נדע הרבותא דנקטי במכר קרקעות קודם שקנה מטלטלין דהא אפי' הי' לו בידו הקרקע מ"מ כל שקנה הקרקע קודם המטלטלין ותיכף חל שעבודו עליו ושעבוד מטלטלין עדיין לא חייל דהא לא באו עדיין לידו ואח"כ כשבאו מטלטלין לידו ליתא לאג"ק כיון שכבר נשתעבד לו הקרקע ול"מ שעבוד מטלטלין אג"ק אלא כשבאו לידו בב"א קרקע ומטלטלין וא"ל דאלו הוי הקרקע בידו א"כ עדיין שעבודו דמלוה על הקרקע ויכול שעבוד המטלטלין לחול על ידי אגב אפי' באו אח"כ דא"כ גם אם מכר הקרקע לאחר לא פקע שעבודו מהקרקע דהא טורף מלקוחות וא"כ א"נ דכשמכר הקרקע קודם שקנה המטלטלין לא חייל שעבוד מטלטלין אז צ"ל אפי' לא מכר הקרקע אלא כל שקנה הקרקע קודם למטלטלין לא חייל שעבוד המטלטלין וכנ"ל וא"כ ע"כ צ"ל דשעבודם משעה ראשונה חייל כ"ז שלא חזר דאל"כ ה"ל מטלטלי אג"ק של המקבל וא"כ ה"ה מכר קודם שקנה המטלטלין:

סעיף ב[עריכה]

(ב) הודאת בע"ד כמאה עדים פ' חזקת דף מ"ד פריך הש"ס וליחוש דלמא אקני ליה מטלטלי אג"ק הבמ"ע כגון שלקח ומכר לאלתר וליחוש דלמא דאקני אמר ליה ל"צ דקאמרי עדים ידעינן ביה בהאי דלא הוה ליה ארעא מעולם וכתב התוס' ז"ל מכאן תשובה לאומרים דמה שנהגו לכתוב בהרשאות ונתתי לו ד"א בחצרי אף ע"ג דלית ליה קרקע משום דאין לך אדם שאין לו ד"א קרקע בא"י דקרקע אינה נגזלת דהכא משמע דאפשר שאין לו קרקע ועוד דאם כן לא יעשה אדם שני שטרי הקנאות שהראשון קנה ד"א ונראה לר"ת דהיינו טעמא כיון שמודה שיש לו קרקע וחוב הוא לו שהרי ע"י הקרקע מקנה אפי' יש כמה עדים שמכחישין אותו הרי הודאת בע"ד כמאה עדים ול"ח למחזי כשיקר' כדאשכחן לקמן דף קמ"ט גבי איסור גיור' דנפק אודית' מבי איסור ואע"פ שהי' איסור משקר והקשה מוהר"ח דמ"מ ניחוש הכא דלמא אקני לי' מטלטלי אג"ק והודה שיש לו הקרקע אע"פ שלא הי' לו ונראה דכולי האי ל"ח שמא ישקר להודות ובזה"ז שרגילין כן לכתוב בכל השטרות א"כ מילתא דשכיח הוא ואפי' מכר לו פרה וטלית אינו מעיד לו אע"ג דאיכ' עדים דלא הוי לי' ארע' מעולם עכ"ל התוס' וכ"כ הש"ך להלכה בסי' ל"ז ס"ק כ"ד ועיין מש"כ בישוב קושיות מוהר"ר חזקיה בסי' קכ"ג באורך: