קיצור שולחן ערוך צט

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
סימן קודםלתוכן הענייניםסימן הבא

סימן צ"ט דיני מוקצה ביום טוב ובו ה' סעיפים

(א)[עריכה]

מוקצה האסור בטלטול בשבת אסור גם ביום טוב. ויש אומרים דגם מוקצה מדעת, ומוקצה מחמת מיאוס, אף על פי שמותרין בשבת אסורין ביום טוב, ולכן פירות שהקצה אותם לסחורה אסורין ביום טוב, אלא צריך שיזמינם בערב יום טוב דהיינו שיאמר: מפירות אלו אוכל למחר, ובפירות העומדין למכור מעט מעט יש להקל.

(ב)[עריכה]

ביצה שנולדה ביום טוב אסורה אפילו בטלטול, אבל מותר לכפות עליה כלי שלא תשבר. ואם נולדה ביום ראשון מותרת ביום שני. ואם יום טוב שני הוא שבת אסורה גם בשבת. וכן אם יום ראשון הוא שבת ונולדה בו, אסורה גם למחר שהוא יום טוב שני. וכן שבת הסמוך ליום טוב בין לפניו בין לאחריו, נולדה בזה אסורה בזה. ובראש השנה גם אם נולדה ביום ראשון אסורה בשני (כי שני הימים של ראש השנה כיומא אריכתא דמיא והיינו לחומרא כמו הכא. אבל לענין מה שבשאר יום טוב אסור לעשות מיום ראשון ליום שני כדלקמן בסימן ק"א, אין חילוק בין שאר יום טוב לראש השנה, דגם בראש השנה אסור, דלקולא לא אמרו כיומא אריכתא דמיא) ואם חל ראש השנה ביום ה' וביום ו', אפילו נולדה ביום ה' אסורה גם בשבת. שחט תרנגולת ומצא בה ביצים אפילו הן גמורות מותרות אפילו בו ביום.

(ג)[עריכה]

עצים לא הותרו בטלטול אלא לצורך הסקה, אבל שלא לצורך הסקה אסורים בטלטול וכן אין סומכין לא את הקדרה ולא את הדלת בבקעת.


(ד)[עריכה]

אפר כירה שהוסק מערב יום טוב מותר לטלטלו ביום טוב, מפני שהוא מוכן לכל צרכי האדם לכסות בו צואה או רוק וכדומה, ואם הוסק ביום טוב אם הוא עדיין חם שראוי לצלות בו ביצה מותר לטלטלו לכל צרכי האדם. אבל אם נצטנן אסור בטלטול משום דהוי ליה נולד, אתמול היו עצים והיום אפר וגרע ממוקצה.

(ה)[עריכה]

אגוזים שאכלן קודם יום טוב מותר להסיק בקליפיהן, אבל אם אכלן ביום טוב אסור להסיק בקליפיהן ואפילו לטלטלן אסור. וכן שאר קליפות אף על פי שראויין לבהמה, משום דהוי ליה נולד, דאתמול היו עומדין לאדם.