חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

פקודת המיניראלים הראדיואקטיוויים

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
פקודת המיניראלים הראדיואקטיוויים מתוך ספר החוקים הפתוח

פקודת המיניראלים הראדיואקטיוויים, 1947

פקודה הבאה להסדיר את סכייתם וכרייתם של מיניראלים ראדיואקטיוויים ואת הפקתם, ולשלוט עליהן, וכן צרכים הקשורים אל־כך.


קישור למאגר החקיקה הלאומי ע״ר 1947, תוס׳ 1, 236; ע״ר תש״ח, תוס׳ א׳, 1, 39. ע״ר תש״ח, 22; י״פ תשי״ב, 992; י״פ תשי״ג, 992.


חוק יוחק בידי הנציב העליון לפשלתינה (א״י), בעצתו של הוועד היועץ שלה, לאמור:–


מכוח האמור בסעיפים 14 ו־15 לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח–1948, כל סמכות שהיתה נתונה על פי החוק בידי הנציב העליון או הנציב העליון במועצתו תהא נתונה לממשלה, וכל מקום בו נאמר בחוק ”פלשתינה (א״י)“ ייקרא מעתה ”ישראל“. פורסמה הודעה על הענקת סמכויות הנציב העליון לשר המסחר והתעשיה (ע״ר תש״ח, 22), משר המסחר והתעשיה לשר האוצר (י״פ תשי״ב, 992), ומשר האוצר לשר הבטחון (י״פ תשי״ג, 451). לפי סעיף 2 לפקודת המטבע, תש״ח–1948, כל מקום בו נאמר ”פונט“ הכוונה היא ללירה ישראלית. לפי הודעה בדבר שינוי תאריהם של קציני משטרה מסוימים (ק״ת תשי״ט, 312), במקום ”סרג׳נט“ יבוא ”סמל ראשון“.


השם הקצר
הפקודה הזאת תיקרא פקודת המיניראלים הראדיואקטיוויים, 1947.
פירוש
בפקודה הזאת –
”כרייה“ ביחס למיניראל ראדיואקטיווי כל־שהוא, כוללת את ביצוען של כל פעולות לשם זכייה במתכוון בכל מיניראל כזה, או לשם השגתו במתכוון;
”מושלט“ [מפקח] מובנו המושלט על מיניראלים ראדיואקטיוויים, והוא כולל אדם כל־שהוא שנתמנה כהלכה לפעול בשמו;
”מיניראל ראדיואקטיווי“ מובנו חומר כל־שהוא הנקוב בתוספת;
”סכיה“ ביחס למינראל ראדיואקטיווי כל־שהוא, מובנה חיפוש אחרי אותו מיניראל, והיא כוללת עשייתה של אותה עבודה שיש בה צורך מסתבר כדי לאפשר לסכאי להעמיד למבחן את סגולותיו של השטח הנדון לנוב מיניראלים ראדיואקטיוויים;
”רשיון“ מובנו רשיון שהוצא לפי סעיף 3;
”תעודת־היתר“ מובנה תעודת־היתר שהוצאה לפי סעיף 7.
איסור סכייה או כרייה של מיניראלים ראדיואקטיוויים, אלא בהתאם לרשיון שהעניקו שר הבטחון לפי הפקודה הזאת [תיקון: תש״ח]
למרות כל דבר, הכלול בפקודת המכרות, בפקודת כריית השמן, 1938, או בחיקוק אחר כל־שהוא, לא יסכה שום אדם – בתחומי מדינת ישראל – ולא יכרה מיניראלים ראדיואקטיוויים כל־שהם, אלא מתוך כפיפות ובהתאם לדבריו ותנאיו של רשיון, שהעניקו שר הבטחון לפי קביעותיה של הפקודה הזאת.
מינוי מושלט על מיניראלים ראדיואקטיוויים [תיקון: תש״ח]
(1)
שר הבטחון רשאי למנות פקיד, שיכונה מושלט [מפקח] על מיניראלים ראדיואקטיוויים, ואותם פקידים אחרים, העשויים להיות נחוצים כדי להביא את קביעותיה של הפקודה הזאת לידי נפקות.
(2)
מתוך כפיפות לאותו מינוי יהיה המושלט – האדם המכהן אותה שעה במשרת מפקח על מכרות לפי פקודת הכרייה, או לפי כל פקודת כרייה אחרת, שתבוא במקומה ותעמוד בתקפה אותה שעה.
(3)
לא המושלט ולא פקיד כל־שהוא, שנתמנו לפי הפקודה הזאת, לא יהיו אחראים באופן אישי לכל מעשה שעשאוהו בתום־לב תוך כדי מילוי תפקידיהם.
מחזיק ברשיון יודיע על פעולותיו
כל מחזיק ברשיון ימציא למזכיר הראשי – במשך השבוע הראשון בכל חודש – דין־וחשבון נכון בכתב על פעולות הסכייה והכרייה שניהל בחודש הסמוך לזה לפניו בגין מיניראלים ראדיואקטיוויים, ובו בזמן ימציא למושלט העתק של אותו דין־וחשבון.
הודעה על גילוי מיניראל ראדיואקטיווי
(1)
אדם כל־שהוא המגלה מיניראל ראדיואקטיווי כל־שהוא, יודיע מיד בכתב על אותו גילוי למושלט.
(2)
גילה אדם כל־שהוא, שאינו מחזיק ברשיון לפי סעיף 3, מיניראל ראדיואקטיווי כל־שהוא, לא יסולק המיניראל אלא בהסכמתו של המושלט ומתוך כפיפות לאותן הוראות שיהיה עשוי לתיתן.
צמצום הפקה [תיקון: תש״ח]
למרות כל דבר שבפקודת המכס או בחיקוק אחר כל־שהוא לא ייצא שום אדם ולא ינסה להפיק מישראל מיניראל ראדיואקטיווי כל־שהוא, אלא לפי תעודת־היתר, שהעניקה שר הבטחון לשם כך, ובהתאם לה.
טופס בקשה על רשיון ועל תעודת־היתר וטופס רשיון ותעודת־היתר [תיקון: תש״ח]
(1)
כל בקשה על רשיון או על תעודת־היתר תהיה בטופס שיקבעהו המושלט.
(2)
כל רשיון ותעודת־היתר יהיו באותו טופס ולמשך אותה תקופה וכפופים לתשלום אותם דמים, שיהיה שר הבטחון עשוי לקבעם, ויהיו כפופים לאותם דברים ותנאים, שיהיה הוא עשוי לראות לנכון להטילם, ובהתאם להם.
הענקת רשיון או תעודת־היתר מתוך שיקול־דעת
הענקת רשיון או תעודת־היתר (ובכלל זה דבריהם ותנאיהם) תהיה נתונה לשיקול־דעתו המוחלט של שר הבטחון, ולא יהיה עליו שום חיוב ליתן נימוק כל־שהוא על סירובו מלהעניקם.
עבירות [תיקון: תש״ח, תש״ח־2]
(1)
כל אדם אשר –
(א)
סוכה או כורה, או מנסה לסכות או לכרות, מיניראל ראדיואקטיווי כל־שהוא בתחומי מדינת ישראל ללא רשיון; או
(ב)
בהיותו מחזיק ברשיון הוא סוכה או כורה, או מנסה לסכות או לכרות, מיניראל ראדיואקטיווי, שלא מתוך כפיפות ובהתאם לכל דבר או תנאי של רשיונו; או
(ג)
בהיותו מחזיק ברשיון – הוא חדל מלמלא אחרי דרישותיו של סעיף 5; או
(ד)
מפיק או מנסה להפיק, מישראל מיניראל ראדיואקטיווי כל־שהוא ללא תעודת־היתר; או
(ה)
בהיותו מחזיק בתעודת־היתר הוא מפיק, או מנסה להפיק, מישראל מיניראל ראדיואקטיווי כל־שהוא שלא מתוך כפיפות ובהתאם לכל דבר או תנאי של תעודת־ההיתר שלו; או
(ו)
משיג, או מנסה להשיג, רשיון או תעודת־היתר באמצעות הרצאת־דברים או הצגת־דברים כוזבות; או
(ז)
חדל מלמלא אחרי דרישותיו של סעיף 6,
יאשם בעבירה, ויהיה צפוי – משיתחייב בדין – למאסר של שנתיים או לקנס של חמש מאות לירות או לאותם שני הענשים גם יחד, ומקום שנתחייב בדין בגלל עבירה על פסקאות (ג) ו־(ז), יהיה צפוי גם לקנס של עשר לירות על כל יום שבו נמשכת העבירה.
(2)
בית־המשפט שבפניו נתחייב אדם כל־שהוא בדין על עבירה לפי סעיף־קטן (1), יצווה כי כל מיניראל ראדיואקטיווי שנתקבל – או מכשיר סכייה או כרייה ששימש – תוך כדי עשיית פעל כל־שהוא, שבגינו נתחייב אותו אדם בדין, ישמטו לטובת שר הבטחון.
כוחותיהם של פקידים מסויימים [תיקון: תש״ח, תש״ח־2]
(1)
שוטר כל־שהוא, שדרגתו אינה נמוכה מדרגת סמל ראשון [במקור: סארג׳נט], וכל פקיד אחר או סוג פקידים אחר, שאותם הרשה על־כך שר הבטחון בכתב, יהיו רשאים – לשם כפיית קביעותיה של הפקודה הזאת – ללא כתב־פקודה או תהליך חוקי אחר –
(א)
להיכנס ולחפש מקום כל־שהוא, שבו יש להם טעמים מסתברים לחשוד כי שם נעשתה, או נוסה לעשות, עבירה על הפקודה הזאת;
(ב)
לחפש אדם כל־שהוא, שבו יש להם טעמים מסתברים לחשוד כי עבר, או ניסה לעבור, עבירה על הפקודה הזאת;
(ג)
לאסור כל אדם, שבו יש להם טעמים מסתברים לחשוד כי עבר, או ניסה לעבור, עבירה על הפקודה הזאת;
(ד)
לשים יד על כל מיניראל ראדיואקטיווי או מכשיר סכייה או כרייה, שלהם זיקה אל־כך, שבהם יש להם טעמים מסתברים לחשוד כי נתקבל – או שימש – תוך כדי עשיית עבירה כל־שהיא, או נסיון כל־שהוא לעבור עבירה, על הפקודה הזאת.
(2)
כל אדם, המפריע או מנסה להפריע – בין באופן פעיל ובין באופן סביל – פקיד כל־שהוא בביצוען – או בביצוען המיומר – של חובותיו לפי הסעיף הזה, יאשם בעבירה, ויהיה צפוי – משיתחייב בדין – למאסר של שישה חדשים או לקנס של מאה לירות או לאותם שני ענשים גם יחד.
(3)
קביעותיהם של סעיפים־קטנים (1) ו־(2) באות להוסיף על קביעותיה של פקודת הפרוצידורה הפלילית (מעצר וחיפושים), ולא לגרוע מהן.
כוחו של שר הבטחון לשנות את התוספת [תיקון: תש״ח]
שר הבטחון רשאי – בצו, מזמן לזמן – לשנות את התוספת, לשנות מתכנה או לתקנה בדרך כל־שהיא.
סייג
שום דבר שבפקודה הזאת לא יהיו רואים אותו כאילו הוא פוטר אדם כל־שהוא מלמלא אחר קביעותיהן של פקודת המכרות, פקודת כריית השמן, 1938, ופקודת המכס, כפי שאותו ביטוי מוגדר בסעיף 2 של פקודת המכס, אלא כדי ובמידה שאינן עקביות לקביעותיה של הפקודה הזאת או לדבריהם או לתנאיהם של כל רשיון או תעודת־היתר שהוענקו לפיה.
כללים [תיקון: תש״ח]
שר הבטחון רשאי להתקין אותם כללים לשם הבאת קביעותיה של הפקודה הזאת לידי נפקות טובה יותר, שיהיה עשוי לראותם נחוצים או מועילים.

תוספת

מיניראל כל־שהוא, המכיל אוּראניוּם או תוֹריום, ובמיוחד – ובלי לפגוע בכללותה של הפסקה הזאת – החמרים הרשומים להלן בתוספת הזאת.
מיניראלים מקבוצת אוּראנינית גלמית, ובכלל זה אוּראנינית גלמית, אוראנינית, אוּלריכית, ברוּגרית, קליוואית, וסוגי מיניראלים הקרובים להם.
מיניראלים אוראניים משניים, שאינם טוֹרבירנית ואוּטוּנית, ובכלל זה רותרפודרין, אוראנית, אוראנופן, גוּמית, תוֹרוֹגוּמית, אוּראנוֹקירקית, קאסוֹלית, בקרלית, ושאר מיני צורות (של צורן), מימות, פחמות, זרחות או זרניכות של אוראניום.
עפרות ניאובות-טיטנות-טאנטאלות נושאות־אורניום, לרבות אווכסנית, פוליקראס, בלוֹמסטראנדין, פריוֹרית, סאמארסקית, פרגוסנית, ביטאפית, ניאובית־עופרתית וסוגי מיניראלים קרובים, המכילים תחמוצת אוראניום.


19 בספטמבר, 1947
  • ה. ל. ג. גרניי
    מנהל ענייני הממשלה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.